Türkçe Paragraf Test – 3

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) (I) Çağımız insanının en büyük tutkularından biri hâline gelmiştir, alışveriş. (II) Alışveriş öncesinde piyasa araştırması yapılmalı, fiyatlar karşılaştırılmalıdır. (III) Ancak bu tutku aceleye getirilmemeli enine boyuna düşünülerek yapılmalıdır. (IV) Alışverişi yaparken yetkili satıcılar tercih edilmeli, bozuk veya kusurlu malın değiştirilmesi için girişimde bulunulmalıdır. (V) Alınan ürünlerde görülen bozukluklar, satıcıya hemen bildirilmelidir. (VI) Özellikle tartı ve ölçü aletlerinin kullanımına dikkat edilmeli, bilinmeyen kişi ve yerlerden alışveriş yapılmamalıdır. (VII) Bu saydığımız hususlara dikkat ederek alışveriş yapanların, bu tutkuyu daha sağlıklı yaşayabileceklerini umuyorum
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse anlam akışı düzelir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) IV. ve VI.
D) III. ve VI.
E) II. ve VII.

2) Bilgilerimizi, öğrenimimizi, başkalarının düşüncelerini dil yoluyla elde ederiz. Kendi düşüncelerimiz de kafamızın içinde çalışan dilin yardımıyla oluşur, olgunlaşır. Sanki içimizden konuşarak sessiz bir dil kullanarak yeni yeni düşüncelere ulaşırız. Ulaştığımız
yeni düşünceleri yine dil biçiminde ortaya koyar, onları başkalarına ulaştırırız. Böyle sürekli olarak düşünce dili, dil de düşünceyi etkiler durur.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan özellikle hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Düşüncelerimizi geniş kitlelere ulaştırmada dilin fonksiyonu nedir?
B) Düşünceleri açığa çıkarmak için dili kullanmak zorunda mıyız?
C) Dil yoluyla birtakım eksikliklerimizi kapatmak olası mıdır?
D) Dilin insanlara sunduğu yeni imkânlar nelerdir?
E) Dille düşünce arasında bir etkileşim var mıdır?

3) (I) Günümüz kadın ozanları içinde kendine özgü bir yer edinmek için çalışan Emine Karabekiroğlu, şiir alanında adından söz ettirmeyi başarmıştır. (II) Çeşitli nedenlerle öğrenimini sürdüremeyen sanatçı; müzik, folklor ve resim alanlarında da çalışmalar ortaya koymuştur. (III) Daha çok şiir türünde yoğunlaşan sanatçının birçok gazete ve dergide şiirleri yayımlanmıştır. (IV) Ayrıca ilkokullarda müzik ve folklor dersleri veren şairimiz, şiirlerini yakın zamanda bir kitapta toplayacaktır. (V) Gelecek vadeden sanatçı, şiirlerini biraz da çağdaşlaştırdığı zaman değerli şiirler ortaya koyacaktı.
Emine Karabekiroğlu’ndan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, şiir alanında adından söz ettirmeyi başardığından söz edilmiştir.
B) II. cümlede, değişik alanlarında çalışmalar ortaya koyduğuna değinilmiştir.
C) III. cümlede, şiirleri güzel ve etkileyici kılan etkenler üzerinde durulmuştur.
D) IV. cümlede, müzik ve folklor dersleri verdiği ve şiirlerini bir kitapta toplayacağı belirtilmiştir.
E) V. cümlede, öneri dile getirilmiştir.

4) Yemen’de her aşiretin veya kabilenin içinde yaşayan bir hizmetkâr aile olurmuş. Bu ailenin reisinin kurban ya da adak kesmek, etleri doğramak, sünnet yapmak, saç kesmek, düğün ve nikâh yapmak, eğlencelerde çalıp söylemek, ayinsel geniş katılımlı yemekli davetler düzenlemek gibi bir dizi işi, sorumluluğu varmış. Bunun karşılığında tarladan elde edilen ürünün bir kısmı veya buna ilaveten bir miktar Yemen riyali hizmetkâr aileye veriliyormuş. Bu ailenin reisi, oğlunu aşiretten birinin kızıyla asla evlendiremiyormuş.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hizmetkâr aileler geçimlerini tarımsal faaliyetlerle sağlamaktadır.
B) Yemen’de toplumsal yaşam içinde bazı katı kurallar vardır.
C) Yemen’de sınıflar arası toplumsal hareketlilik söz konusudur.
D) Yemen’de birden fazla dine inanılmaktadır.
E) Yemen’de evlilik işlemleri yasalara bağlanmıştır.

5) (I) Orhan Veli, kendi kuşağının önemli şairlerinden biridir. (II) Yaşamıyla şiiri arasındaki yakınlık onun övülme nedenlerinden birisi sayılmalıdır. (III) Onun etkileyici olmasının asıl nedeni ise söz sanatlarından uzak durmasında aranmalıdır. (IV) Bu, onu okurlarının karşısında inandırıcı kılmaktadır. (V) Bu uzak duruş, onun şiirini yaklaştırmaktadır. (VI) Halk da o yalın şiirleri kolay okumakta ve anlamaktadır. (VII) Şairin ustaca dile getirdiği duygulara kendini kaptırmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse anlam akışı düzelir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) IV. ve V.
E) II. ve V.

6) (I) Maksim Gorki, Tolstoy’un bir hikâyesini okurken öylesine kendinden geçer ki, acaba kâğıdın içinde büyülü bir şey mi var diye havaya kaldırır bakar. (II) Tabi beyaz sayfa üzerinde siyah harflerden başka bir şey göremez. (III) Bütün okuyucuları büyüleyen şey, o ak sayfa üzerinde yazılı kara harflerden başka bir şey değildir. (IV) Harfler, seslerin işaretleridir, kelimeler ise seslerden oluşur. (V) Yazılı veya sözlü işaretlerle, göz önünde bulunmayan her şeyi göz önüne getirebilirsiniz. (VI)
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre “Bu büyü değil de nedir?” cümlesi getirilebilir?
A) II B) III C) IV. D) V. E) VI.

7) Sait Faik, yaşadığı dönemin ünlü hikâye yazarıdır. Edebiyatımıza çağdaş, modern çizgide ilerleyen hikâyeler kazandırmıştır. Hikâye dışında diğer türlerde de eserler vermiştir. Hikâyelerindeki kahramanları kendi çevresinden seçmiştir. Günlük konuşma dili düzenine yakın sağlam bir cümle tekniği vardır. Döneminin meşhur sanatçısı kabul edilmiştir. Onun eserlerini incelediğimizde bu şöhreti hak ettiğini anlıyoruz.
Bu parçadan hareketle “Sait Faik”le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Eserlerini sağlam bir teknikle yazdığına
B) Popüler bir nesir ustası olduğuna
C) Hikâyelerinde sade bir dil kullandığına
D) Hikâye kahramanlarını aydın çevreden seçtiğine
E) Tür bakımından farklı farklı eserler verdiğine

8) (I) Arkeologlar 1994 yılında tarihi bir keşfe imza atmak için Latmos Dağı ve Herakleia kenti sınırlarında yüzey araştırması yaptılar. (II) Yapılan çalışmalar sonucunda da Anadolu’nun bilinen en eski tarih öncesi kaya resimlerinden birine rastladılar. (III) İÖ 6000-5000 arasına tarihlenen resimler farklı noktalarda birbiriyle benzerlik göstermesi açısından önem taşıyor. (IV) Kadın ve erkek figürlerinin yer aldığı resimler, arkeologlarca yağmur ve bereket kültüyle ilişkilendiriyor. (V) Çünkü bu resimler birer yağmur tasviri içermektedir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı “gerekçesiyle” verilmiştir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

9) (I) Isırgan otu, yıllardır çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılan bir bitkidir fakat insanlar tarafından pek sevilmez. (II) Çünkü ısırgan otunun yapraklarında ve gövdesinde içi boş bir
tüp şeklinde ince tüyler vardır ve bu tüyler, temas edildiğinde ciltte tahrişe neden olan kimyasal maddeler içerir. (III) Bu kimyasal maddeler arasında formik asit, histamin, asetilkolin, serotonin bulunur. (IV) Sivri uçlu tüylerin yüzeyi camsı yapıdadır ve hafifçe dokunulduğunda bile kırılır ve içlerindeki kimyasal maddeler deriye geçer. (V) Bu maddeler deride bölgesel olarak acıya, kızarıklığa, şişkinliğe, kaşıntı ve uyuşmaya neden olabilir. (VI) Formik asidin insanlar üzerindeki zehirleyici etkisi düşüktür ancak ciltte tahrişe neden olur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II    B) III    C) IV    D) V    E) VI

10) Hafif sakallı, öğleden bu yana ağzının içinde tuttuğu “kat” yapraklarıyla sol yanağı iyice şişmiş koruma, yattığı yerden, epey uzakta bir yamacı dikkatle gözlüyordu. Çiğnediği katlardan kafası hoş muydu, değil miydi bilinmez ama gözlediği o yamaç tatlı bir eğimle aşağıya doğru iniyor, biraz ileride birdenbire yeniden dikleşiyordu. Yolun yanında, bir yitip bir beliren, içi çerçöp dolu cılız bir ırmak akıyordu. O hayalet ırmağın hemen yanında bir
demirci işliği, tam oraya gökten indirilip de kondurulmuştu sanki. Ülkenin her yanını kaplayan o seher yeli gibi renksizlik âleminde yalnızca demircilere renklerin ressamlığı; mavilerin, kırmızıların, sarıların özgürlüğü verilmiş gibiydi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kanıtlayıcı anlatıma başvurulmuştur.
B) Niteleyici sözlerden faydalanılmıştır.
C) Benzetmeye yer verilmiştir.
D) Yinelemelerden yararlanılmıştır.
E) Düşsel anlatıma yer verilmiştir.

11) (I) Geçmişte Dünya’daki suyun kaynağının kuyruklu yıldızlar olduğu düşünülüyordu. (II) Ancak araştırmalar Dünya üzerindeki suyun sınırlı bir kısmının kuyruklu yıldızlardan geldiğini gösteriyor. (III) Dünya üzerindeki suyun tamamının tek bir kaynaktan sağlandığını gösteren yeterli bir açıklamanın henüz yapılmamış olması bilim insanların kesin delillere ulaşamadığının belirtisi. (IV) Bilim insanları Güneş sistemindeki karasal gezegenlerdeki, örneğin Dünya’daki suyun kaynağının kuyruklu yıldızlar, asteroitler olduğunu düşünüyor. (V) Kuyruklu yıldızlar ve asteroitler Güneş sisteminin en eski üyeleri olarak kabul ediliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “çıkarım” söz konusudur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

12) (I) Gümüş deyince aklımıza ilk olarak gümüş kaplı aletler veya süs eşyaları gelir ve bazen de gümüş sikkeler. (II) Fakat bu gümüş tüketiminin çok küçük bir yüzdesidir. (III) Gümüş, onu endüstriyel kullanımlarda çok değerli bir metal hâline getiren bazı özelliklere sahiptir. (IV) Gümüş, metaller arasında en yüksek ışıl iletkenliğe sahip olandır ve aynı zamanda iyi bir yansıtıcı ve elektriksel iletkendir. (V) Bunlar sayesinde camları kaplamak için, gümüş zar şalterler gibi elektrik bileşenleri olarak, sanayideki birçok kimyasal süreçte katalizör olarak sayısız kullanımı vardır.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde “gümüşün sahip olduğu nitelikler” dile getirilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

13) Doğu Anadolu’nun en büyük tatlı su gölü ve Van Gölü’nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, kişin donduğunda inanılmaz bir görüntüye bürünür. Etrafında çok az bitki örtüsü var, dolayısıyla kendinizi bembeyaz bir düşün ortasında buluveriyorsunuz. Yöre halkı gölde dört mevsim balık avlıyor. En önemli ve sarıkanat denilen balık kışın buz tutan gölde kalın buz tabakası kırılarak avlanıyor. Gölün çevresinde ve adacıklarda çeşitli kuş türleri de barınmakta ancak göl çevresindeki bilinçsiz kullanılan tarımsal kimyasallar bu güzellik için tehdit oluşturuyor.
Bu parçadan Çıldır Gölü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bulunduğu bölgeye
B) Bitki örtüsünün az olduğuna
C) Kışın balıkların nasıl avlandığına
D) Çevre kirliğine neyin sebep olduğuna
E) Balık türlerinden fazla kuş türü olduğuna

14) (I) Özgürce tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği kampçılık ve karavancılık insanların ulaşım, konaklama ve yeme içme gereksinimlerini büyük oranda kendilerinin çözümlediği bir alternatif turizm biçimidir. (II) Farklı kültürleri tanımak ve daha ucuz tatil yapmak için konaklama olarak karavan veya çadır tercih edilir. (III) Önceden belirlenen planların dışına çıkma, rastlantının getirdiği sürprizlerle tatili zenginleştirme ve bir tür doğaya dönüştür aslında amaçlanan. (IV) Kampçılığın yanı sıra “yürüyen ev” ya da “seyyar barınak” olarak nitelendirebileceğimiz karavan ile seyahat de giderek yaygınlaşıyor. (V) Ancak akaryakıtın biraz pahalı olması, karavan turizminin önündeki en büyük engel ne yazık kil!
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, tanımlama yapılmıştır.
B) II. cümlede, neden sonuç ilişkisi kurulmuştur.
C) III. cümlede, amaç dile getirilmiştir.
D) IV. cümlede, aşama bildirilmiştir.
E) V. cümlede, yakınmaya yer verilmiştir.

15) (I) Sağlık ürünleri başta olmak üzere 14 bin ayrı ürünün imalatında tuz kullanılıyor. (II) Onsuz sanayinin devamı mümkün değil. (III)Türkiye’nin tuz üretiminin yüzde 55’i Tuz Gölü’nden sağlanıyor ve tuzun kalitesi oldukça iyi. (IV) Ancak yetkililer yüksek nakliye maliyetleri olmasa üretimin de artacağını vurguluyor. (V) Son günlerde bu maliyetleri düşürmek için çareler aranıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı koşula bağlanmıştır?
A) I     B) II    C) III    D) IV    E) V

 

Cevap Anahtarı

 1. B
 2. E
 3. C
 4. B
 5. D
 6. E
 7. D
 8. C
 9. C
 10. A
 11. C
 12. D
 13. E
 14. E
 15. D

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.