Türk Dili ve Edebiyatı Beşinci Ünite Cevapları

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BEŞİNCİ ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

Yayınevi: BİRYAY
Sayfa:  186-187-188

1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Sergüzeşt romanı edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilir. (D)
 • Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun ilk romanlar Servetifünun döneminde verilmeye başlanmıştır. (D)
 • Tanzimat Dönemi romanları teknik bakımdan kusurludur. (D)
 • Millî Edebiyat Dönemi romanlarında mekân İstanbul’dan çok Anadolu’dur. (D)
 • Dünya edebiyatında Cervantes’in yazdığı Don Kişot, modern romanın ilk örneği sayılır. (D)
 • Edebiyatımızda roman ve hikâyenin yerini tutan ve divan edebiyatı nazım şekli olan tür mesnevilerdir. (D)
 • Servetifünun romanında sembolizm ve parnasizm akımları etkilidir. (Y)

2) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

 • Tanzimat birinci dönem romancıları, eserlerini yazarken klasisizm ve romantizm akımlarından etkilenmişlerdir.
 • Servetifünun Dönemi’nde Batı tekniğine uygun olarak yazılan ilk romanı Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır.
 • Millî Edebiyat Dönemi romanlarında sade bir dil kullanılır.
 • Edebiyatımızda yazılan ilk edebî roman İntibah , ilk tarihî roman Cezmi, ilk psikolojik roman Eylül ve ilk realist roman Araba Sevdası’dır.
 • Millî edebiyat akımı Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkardığı Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan adlı makale ile başlamıştır.
 • Servetifünun romanında ağır bir dil kullanılmıştır.

3) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Yazarlar, eserlere kişiliklerini yansıtmışlardır.
B) Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.
C) İşlenen konular gerçeklere uygundur.
D) Genellikle romanlar, masallar gibi biter.
E) Romanlarının kurgusu ve tekniği güçlüdür.

I. Batılı aile ile Türk ailesinin karşılaştırılması
II. Kadına saygı, kadının örtünmesi, iffeti, namusu
III. Erkek kadın giyimi, görgü kuralları
IV. Anadolu’nun Millî mücadele yılları
V. Avrupa’da iş eğlence hayatı ve yaşayışı
4) Yukarıdakilerden hangisi Ahmet Mithat’ın romanlarında işlediği konulardan bir değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

I. Devlet memurluğu ve öğretmenlik yapmıştır.
II. Modern Türk romanının kurucusu sayılır.
III. Romanlarında İstanbul’un aydın kesimini anlatmıştır.
5) Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya
D) Namık Kemal
E) Ahmet Rasim

6) Aşağıdaki yazarlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Refik Halit Karay
D) Tevfik Fikret
E) Halide Edip Adıvar

7) Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?
A) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar
C) İstanbul’un İçyüzü – Refik Halit Karay
D) Yeşil Gece – Ömer Seyfettin
E) Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri Güntekin

Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler,
İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü,
Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılması köylüler için hiçbir
şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği karşısında kendini sorgular ve yıllarca
ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler
değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.

8) Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada
verilmiştir?
A) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar
B) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
D) Memleket Hikâyeleri – Refik Halit Karay
E) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

9) Serveti-i Fünûn romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Batılı roman tekniğine uygun ilk eserler verilmiştir.
B) Söyleyişe önem verilmiş, sanatlı sözlerle örülmüş geniş tasvirler yapılmıştır.
C) Arapça ve Farsça tamlamalardan oluşan ağır bir dil kullanılmıştır.
D) Fransız romantizminin etkisiyle gerçeklikten uzak karakterler yaratılmıştır.
E) İstanbul ve çevresinde yaşanan olaylar konu edilmiştir.

Romanın başkişisi olan Jean Valjean fakir bir insandır. Ailesini doyurmak için ekmek çalar ve kürek cezası alır. Uzun süren cezasından sonra, yaşamını idame ettirebilmek için Güney Fransa’ya gider; ancak kürek mahkûmu olduğu için hiç kimse onu işe almaz. Sonunda kasabanın piskoposu onu yanına alır. Fakat Jean Valjean onu da aldatır ve onun eşyalarını çalar. Buna rağmen piskopos Jean Valjean’ı affeder. Bunun üzerine Jean Valjean iyi bir insan olur. Bu roman romantizmin en temel eserlerindendir.

10) Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sefiller
B) Goriot Baba
C) Faust
D) Suç ve Ceza
E) Vadideki Zambak

I. Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım.
II. Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar.
III. Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz.
IV. Bu romanı bitireceğime söz vermiştim kendime.
V. Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı.

11) Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

12) Aşağıdakilerden hangisinde özne, isim tamlamasından oluşmuştur?
A) Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez.
B) Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet değil mi Derviş Bey?
C) Reşat Nuri’nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı
yeni insanı getirmiştir.
D) Eski zamanlarda, her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılarak yansıtılırdı.
E) Başkaldırının sembolü olan Köroğlu hikâyesidir, ezilenin ezene duyurduğu en güçlü ses.

(I) Yazın sonuna doğru tatile çıktım. (II) İki ay boyunca sahilleri gece gündüz arşınladım. (III) Zaman çok çabuk geçiyordu. (IV) Geriye bir tek tatlı hatıralar kalmıştı. (V) Denizin serinletici havası, kumsalın sarılığı , tatilcilerin keyf muhabbetleri…

13) Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi “zarf tümleci, nesne, zarf tümleci
ve yüklem” biçimindedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

(I) Gözümün önünde olsaydı kazayı önlerdim. (II) Ona sahip çıkar zarar görmesini engellerdim.
(III) Kendimi böyle avutuyorum işte. (IV) Bahçeden içeri girdi, gülen gözleri gözüme değdi. (V) O minicik
ellerini yıkıyor ve koşarak içeri geliyor şimdi.

14) Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne, sıfat tamlaması durumundadır?
A) I ve III
B) I ve V
C) II ve IV
D) II ve III
E) IV ve Vİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.