Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

I. Örümcek Ağı                          Necip Fazıl Kısakürek
II. Olvido Ahmet                        Muhip Dıranas
III. Ömrümde Sükût                 Cahit Sıtkı Tarancı
IV. Kendi Gök Kubbemiz         Yahya Kemal Beyatlı
V. Han Duvarları                       Ziya Osman Saba
1) Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi karşısında sanatçılar ile ilişkilendirilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Modern Türk şiirinin mistik şairidir. Düzyazı türünde yapıtları da olmasına rağmen asıl güçlü yanı şiirlerindedir. Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlanmış, bunlara batılı, modern bir özellik kazandırmış, sonraları dini duyuşlarda karar kılmıştır. Sağlam bir teknikle, esrarlı iç âlemini, felsefi görüşlerini, etkileyici bir anlatımla dile getirmiştir. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini yayımlamıştır. Şiirlerinde insanın evrendeki yerini madde ve ruh meselelerini insanın iç dünyasına ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işlemiştir. “His” ve “fikir” şiiri oluşturan iki unsur olarak kabul eder. Şiirlerinde sağlam bir dil ve üslup ile kuvvetli lirizm, başarılı bir teknik hemen göze çarpar. Şiirlerini “Çile” adlı kitapta toplanmıştır.
2) Bu parçada tanılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ziya Osman Saba
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Cahit Külebi
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda öz (saf) şiir olarak nitelendirilen şiir anlayışının geçmişi Milli Edebiyat hatta ondan da önce hüküm sürmüş Fecriati Dönemi’ne kadar indirilebilir. Bu anlamda bu şiir estetiğinin öncüleri ……. ve …….olarak kabul edilebilir.
3) Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim-Yahya Kemal Beyatlı
B) Cenap Şehabettin-Emin Bülent Serdaroğlu
C) Tevfik Fikret-Fuat Köprülü
D) Abdülhak Hamit Tarhan-Mehmet Akif Ersoy
E) Muallim Naci-Ziya Gökalp

Edebiyatımızda şiiri yalnız şiir olduğu için değerli gören sanatçılar da diyebileceğimiz öz şiirler som sanatın öncüleri kabul edilebilir. Bu sanat görüşüne mensup ……. şiirlerinde insanı, onun hayat içindeki savruluşunu, çaresi ve kaçınılmaz biçimde ölüme doğru sürüklenişini işlemekten alıkoyamaz kendini. Özellikle biçim titizliği ve hece ölçüsü ile yazmış olduğu şiirlerin bir kısmı çok sevilmiş ve ezberlenmiştir.
4) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez?
A) Nazım Hikmet Ran
C) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ziya Osman Saba
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Ahmet Muhip Dıranas

Yeryüzünde yalnız benim serseri
Yeryüzünde yalnız ben derbederim
Herkesin dünyada varsa bir yeri
Ben de bütün dünya benimdir derim

Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların
Belki gidiyorlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların

5) Aşağıdakilerin hangisi yukarıda verilen dörtlükleri ortak özelliği değildir?
A) Aynı uyak örgüsünü kullanma
B) Aynı ölçü ile yazılma
C) Bireysel bir tema işleme
D) Öz (saf) şiire özgü nitelikler taşıma
E) Tekrir sanatına başvurma

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’in benimsediği saf şiir anlayışı Cumhuriyet Dönemi’nde de varlığını sürdürür. Öz şiir anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle Batı edebiyatından ve batı şiirinin biçimci yapısından etkilenen ortak zevk ve anlayışa verilen addır.
6) Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar arasında yer almaz?
A) Orhan Veli Kanık
C) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Necip Fazıl Kısakürek

Öz şiiri savunan sanatçılar, ömürleri boyunca saf şiiri üretmeye çalışmışlardır. Bu sanatçılardan (I) Yahya Kemal’in öğrencileri olan (II) Ahmet Hamdi Tanpınar ve (III) Behçet Kemal Çağlar; (IV) Valery‘nin tesiri ve (V) Ahmet Hâşim’in uyandırdığı zevk ile şiiri hayatlarının meselesi hâline getirmişlerdir.
7) Yukarıdaki parçada numaralı yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
in cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar
8) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu dizelerin şairine ait değildir?
A) Ben ve Ötesi
B) Sonsuzluk Kervanı
C) Çile
D) Örümcek Ağı
E) Dünya Kaçtı Gözüme

9) Hece vezniyle yazdığı ilk şiirleri, imge zenginlikleri ve müzikal nitelikleriyle dikkat çekmiştir. Bu şiirlerde, Beş Hececilerden ayrı bir estetik peşinde olmuş, kendine özgü bir sözcük ve kavram dünyası yaratmaya çalışmıştır. Ahmet Haşim ve fakültedeki hocası Yahya Kemal Beyatlı’nın sentezciliği, yoğunlaşma kaygıları, Haşim’in soyutlama eğilimleri görüldüğü gibi, halk şiiri estetiğindeki alışılmış söyleyiş özeliklerine de rastlanır. Annesinin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirmiştir. Şiirlerinde, içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya çalışmıştır. Şiirlerinde zaman kavramı üzerinde sıkça durmuştur. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik göstermez, çok katlı ve karmaşıktır. Bursa’da Zaman şiiri bu olgunun güzel bir örneğidir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Ziya Osman Saba

I.   Necip Fazıl Kısakürek
II.  Cahit Sıtkı Tarancı
III. Ziya Osman Saba
IV. Ahmet Muhip Dıranas
10) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Fahriye Abla
B) Ben ve Ötesi
B) Geçen Zaman
D) Kapalı Çarşı
E) Ömrümde Sükut

11) Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin özelliklerinden biri değildir?
A) İdeolojik kaygılardan uzak, okuyucuda estetik haz uyandıran şiirler yazma eğilimindedirler.
B) Şiiri soylu bir sanat olarak görürler ve şiirde dizeyi baş tacı yaparlar.
C) İç ahengi sağlamak için söz sanatlarından, kafiye, redif ve ses benzerliklerinden faydalanırlar.
D) Şiirde şekle, özgün ve yaratıcı imgeye önem vermişlerdir.
E) İşlenen temalar, sıradan okuyucunun anlayacağı açıklıktadır.

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik
İşte doğduğun eski evdesin birden
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar

12) “Olvido” şiirinden alınan yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öz şiir anlayışını yansıtan bir şiirdir.
B) Unutuş anlamına gelen “Olvido” başlığı ile ilk iki dize birbirini tamamlamaktadır.
C) Çağrışımlara dayalı imgesel bir anlatım vardır.
D) Yusuf Ziya Ortaç tarafından kale alınmıştır.
E) Ahenk unsurlarına ve söz sanatlarına yer verilmiştir.

13) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen şairle uyuşmamaktadır?
A) Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında yer almış, ömrünün belli bir döneminden sonra mistik ve dini temalara yönelmiştir. (Necip Fazıl Kısakürek)
B) Bir yarışmada birinci olan Otuz Beş Yaş şiiri ile tanınmış, genç denilebilecek bir yaşta yaşama veda etmiştir. (Cahit Sıtkı Tarancı)
C) Şairliğinden çok romancılığı ve düşünce adamı kimliği ile ön plana çıkmıştır. (Ziya Osman Saba)
D) En tanınmış şiiri biçim ve öz uyumu mükemmel denilebilecek düzeydeki Bursa’da Zaman şiiridir. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
E) Şairliğinin yanı sıra Varlık dergisini çıkarmış ve uzun yıllar yöneticiliğini yapmış bir edebiyat adamıdır. (Yaşar Nabi Nayır)

Ey unutuş! Kapat artık pencereni
Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni
Çıkmaz artık sular altından o dünya
Bir duman yükselir gibidir kederden
Çoktan bitmiş o şeylerden
Amansız gecenle yayıl dört yanıma
Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni

14) Yukarıdaki dizelerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sade, anlaşılır, açık bir dille kaleme alınmıştır
B) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
C) Şair, hatıralardan kurtuluşu unutuşa sığınarak sağlamak istemektedir.
D) Vezin ve kafiyeye önem verilmiştir.
E) İmgesel bir anlatımdan kaçınılmış, şairanelikten uzak bir söyleyiş önemsenmiştir.

15) Aşağıdakilerin hangisi saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şairlerin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Sanatın form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır.
B) Dilde saflaşma düşüncesi rahat şiir yazma şeklinde başat öge olarak öne çıkar.
C) Şiiri, halkı eğitmek için bir araç olarak kabul eden bu şairlerde toplumsal yön ağır basar.
D) Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendisini hissettirir.
E) Şairlerde, genellikle sembolizm akımının izleri görülür.

 

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.