Paragraf Sözlüğü

Türkçe sınavlarında en büyük ağırlığı “paragraf” konusu oluşturmaktadır. Çeşitli paragraf sorularında karşımıza en çok çıkan terim ve kavramları sizler için derledik. Bu kavramların anlamını bilmeden sınava girmeyin!

Adaptasyon: Uyarlama
Ağdalı: Anlaşılması güç, dili ağır.
Ahenk: Uyum, düzen
Aktüel: Güncel
Anlatı: Hikâye etme, rivayet
Bağdaşmak: Anlaşmak, uzlaşmak, uyuşmak
Banal: Bayağı, sıradan
Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi
Biçim: Yakışık alan, şekil
Burjuva: Sermaye sahibi, zengin
Çağrışım: Hatırlatma
Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, uygar
Çağdaşlık: Çağın gerisinde kalmamak, çağına uygun özellikler taşımak
Dejenere: Yozlaşmış, aslını kaybetmiş
Devinim: Hareket, eylem
Diksiyon: Duru, kurallara uygun güzel konuşma
Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek
Dingin: Durgun, hareketsiz, sakin
Dinleti: Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser
Diyalog: Karşılıklı konuşma
Doğaçlama : İrticalen, metne bağlı kalmadan içten geldiği gibi konuşma
Dramatik: Acıklı
Duyarlılık: Hassasiyet
Eğreti: Geçici, sınırlı
Empoze: Bir düşünceyi zorla kabul ettirme
Erek: Amaç, maksat
Etik: Ahlaki, ahlakla ilgili
Evrensellik: Bir sanat yapıtının dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir özellik taşımasıdır.
Fantezi: Sonsuz hayal
Fenomen: Olay, olgu
Fonetik: Ses bilgisi
Görece: Kişiden kişiye değişebilme durumu
Güdüm: Yönetme, idare etme
İçerik: Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü, muhteva
İkilem: Çatışma, iki durumdan birini seçme
İlinti: İlgi, ilişki zorunluluğu
İma: Dolaylı üstü kapalı anlatma
İmge: Hayal, hülya
İndirgeme: Bir işi daha kolay, kısa ve yalın hale getirmek
İrdelemek: Bir konuyu detaylı olarak incelemek
İroni: Alaylı söyleyiş, acıklı ve komik
İşlev: Görev, fonksiyon
İvedi: Acele
Jest: Özellikle el, kol veya baş ile yapılan anlamlı davranış
Kanıksamak: Alışmak, bıkkınlık getirmek
Kriter: Ölçüt, kıstas
Kitle: İnsan topluluğu, kütle
Kuram: Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi
Mistik: Aklın erişemediği şey, fizik ötesi.
Nicelik: Sayılabilen ölçülebilen, azlık, çokluk
Nükte: İnce anlamlı düşündürücü ve sakalı söz espri
Kuram: Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi
Mistik: Aklın erişemediği şey, fizik ötesi
Nicelik: Sayılabilen ölçülebilen, azlık – çokluk
Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Ödün: Taviz verme
Öykünme: Başkasını örnek almak, başkasına benzemeye çalışmak.
Özveri: Fedakarlık, bir amaç uğruna kendi çıkarlarından vazgeçiş
Payanda: Dayanak
Polemik: Ağız kavgası, sert tartışma
Realite: Gerçeklik
Salt: Yalnız, tek başına
Salık vermek: Öğüt vermek, tavsiye etmek
Sav: Savunulan düşünce, iddia, tez
Simge: Belirli bir anlamı olan işaret, sembol
Süreğen: Sürüp giden
Tasarı: Proje, plan
Tema: Konu, ana fikir
Ulusallık: Sadece bir ulusun kültürel özelliklerini taşımak (evrensellik karşıtı)
Yadsımak: İnkar etmek, yabancı kalmak
Yaratı: Eser, yapıt
Yazınsal: Edebî
Yazınsal yaratı: Edebi eser
Yetke: Otorite
Yetkin: Olgun, mükemmel
Yinelemek: Tekrar etmekİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.