Milli Edebiyat Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesinde
benimsenen görüşlerden biri değildir?

A) Milli gelişme öncelikle milli bir dile dayanır ve dilimiz önce Arapça ile Farsçanın sonra da
Fransızcanın etkisiyle millilik özelliğini yitirmiştir.
B) Mili bir edebiyatımız yoktur. Divan edebiyatı taklit düzeyini aşamamıştır. Servet-i Fünun edebiyatı ise Fransız edebiyatından çalıntıdır.
C) Arapça, Farsça sözcüklerin tümü, dilimizden atılmalı; bu sözcüklerin yerine Türkçe köklerden yeni sözcükler türetilmelidir.
D) Dilimizde sadece Türkçe’nin kuralları uygulanmalı, yabancı dil kuralları dilimizden atılmalıdır.
E) Yazı dilinde doğallığın sağlanması için yazı dili konuşma diliyle birleştirilmelidir.

2) Yazı türünün her alanında kalem oynatmış, şiir, hikâye, tarih, anı, fıkra, edebi ve siyasi makale, eleştiri, monografya, alanlarında çeşitli eserler vermiştir. Kendi yazış tarzını, “Lâf değil, muharrirlik bu. Yaz! Hem çalakalem yaz! Durma yaz!” diye kısaca anlatan yazar, asil bu “çalakalem” dediği yazılarında üstün bir başarı göstermiş; sanat hüneri göstermek hevesiyle kaleme aldığı hikâye, mensur şiir vb. gibi özentili yazılarında ise daima “acemi” kalmış, hiçbir zaman ilkellikten kurtulamamıştır.
Bu metinde tanıtılan, Milli Edebiyat Dönemi’nde eser veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Refik Halit Karay
D) Ali Canip
E) Halide Edip Adıvar

3) –, milliyetçi görüşleri savunduğu şiirleriyle Milli Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer aldı Edebiyat yaşamına Servet-i Fünun döneminde başlamış olmasına rağmen ilk kitabi “Türkçe şiirler ile büyük bir ilgi görür. Aruz ölçüsünün ön planda olduğu dönemde, bu anlayışın dışında kalır, hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirlerinde yalın bir dil kullanır. Türk edebiyatına halkın sesini getiren şair olarak nitelendirilir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Feylesof Rıza Tevfik
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Ali Canip Yöntem
E) Ziya Gökalp

4) Beş Hececiler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiire Balkan Savaşı yıllarında Servet-i Fünuncuların etkisiyle ve aruzu kullanarak başlamışlardır.
B) Şiirde sade ve özentisiz olmanın en doğru yol olduğunu kabul ederek Ziya Gökalp’in, konuşma dilinin edebiyat dili olması gerektiği prensibini başarıyla uygulamışlardır.
C) Milli edebiyat, milli vezin ve millî dil davası etrafında birleşmiş olan bu şairler, bir topluluk oluşturup düşüncelerini bir beyannameyle duyurmuşlardır.
D) Genellikle 11’li ve 14’lü hece kalıpları ile halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlar; hece vezninin klasik nazım birimi olan dörtlüğün dışında yeni biçimler aramışlar ve hece ile serbest
müstezatı da denemişlerdir
E) Yerli hayattan ve ulusal tarihten aldıkları motiflerle bir memleket edebiyatı meydana getirmeye çalışmışlar; bireysel duyarlılıklarını, eski korsan hikayelerini, yurt köşelerini, Anadolu gerçeklerini işlemişlerdir.

5) Romanlarında sayısız insan tipi yarattı. Çoğunlukla erkek olan kahramanlarını, dış görünümlerinden çok psikolojik özellikleriyle yansıttı. Mizaha daha geniş yer verdiği öykülerinde de aşk, yalnızlık, fedakârlık, dostluk, ihanet gibi temaları işledi. Anadolu gezileri sırasındaki gözlemlerini “Anadolu Notları” adıyla kitaplaştırdı. Öğrenciler için kitaplar yazdı, çeviriler yaptı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Halit Karay

6) Mehmet Akif Ersoy, yedi ayrı kitap olarak yayımladığı şiirlerini daha sonra Safahat adı altında toplamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’un bu yedi kitabından biri değildir?
A) Süleymaniye Kürsüsünde
B) Hakkın Sesleri
C) Piyale
D) Asım
E) Gölgeler

7) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat sanatçılarının eserlerinden biri değildir?
A) Türkçülüğün Esasları
B) Sözde Kızlar
C) Tan Sesleri
D) Yüksek Ökçeler
E) Ankara

8) Aşağıdakilerin hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden değildir?
A) Yapıtlarında ulusal ve yerli konuları, yurt sorunlarını dile getirmişlerdir.
B) Şiirde hece ölçüsünü kullanmışlardır.
C) “Sanat, kişiseldir ve saygıya değerdir.” ilkesini benimsemişlerdir.
D) Sosyal ve siyasal alanda, kültür ve sanat alanında Türkçülük hareketini başlatmışlardır.
E) Konuşma dilinin yazı dili durumuna getirilmesi için çaba göstermişlerdir.

9) Divan edebiyatı şiiriyle bağını koparmadı. Tüm şiirlerini aruzla, sadece “Ok” şiirini heceyle yazdı. Ölçüde, uyakta kusursuzluğu yakalamaya çalıştı. Hiçbir edebi topluluğa bağlı kalmadı. Parnasizm akiminin etkisiyle şiirler yazdı. ‘Açık Deniz”, “Akıncılar”, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”, “Sessiz Gemi” önemli şiirlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Tevfik Fikret
E) Ahmet Haşim

10) Memleket Hikâyeleri’nde hiçbir siyasal inanç gözetmeden bütünüyle insanların acıları incelenmiştir. Memleket Hikâyeleri Anadolu’nun ilk gerçek hikâyeleridir. “Yatık Emine” “Koca Öküz” “Sus Payı” ayrı birer ıstırap tahlilleridir
Bu parçada sözü edilen öykülerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Ömer Seyfettin
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

I. Hikâye alanında Maupassant tarzının benimsenmesi
II. Birçok romanın propaganda aracı olarak kullanılması
III. Ziya Gökalp’in başlattığı “halka doğru” hareketinin sonucu olarak İstanbul dışına çıkılması
IV. Roman tekniğine önem verilmeyerek olay akışının bilgi vermek için kesilmesi
V. Uzun ve süslü cümlelerin tercih edildiği bir anlatımın olması
11) Numaralanmış özelliklerden hangileri Milli Edebiyat Dönemi roman ve hikâyelerinin genel özelliklerinden değildir?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
C) III. ve V.
D) I. ve II.
E) IV. ve V.

12) Aşağıdakilerin hangisinde Yakup Kadri’nin romanları hakkında yapılan açıklama yanlıştır?
A) Sodom ve Gomore’de, Milli Mücadele’de köyün ve köylünün durumunu anlatır.
B) Hep O Şarkı’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş yıllarından başlayarak Abdülaziz’in hayatı ve dönemini anlatır.
C) Bir Sürgün’de, II. Abdülhamit’in baskısından Fransa’ya kaçan aydınları anlatır.
D) Hüküm Gecesinde, Meşrutiyet Dönemi’nin siyasal çekişmeleri ve iktidar savaşını anlatır.
E) Nur Baba adlı romanında, cemiyetin temel dinî kurumlarından tekkelerin yozlaşmasını anlatır.

I. Erenlerin Bağından
II. Bir Serencam
III. Rahmet
IV. Okun Ucundan
13) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun numaralanmış eserlerinden hangileri hikâye türünde yazılmamıştır?
A) I. ve IV.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) I ve II.
E) II. ve IV.

14) Milli şair unvanı verilen Mehmet Emin Yurdakul’un Türk şiirinde açtığı çığırı Ahmet Hikmet Müftüoğlu, … adlı hikâyeleriyle devam ettirmiştir. Yazar, bu eserdeki hikâyelerinde Türk tarihinden, destanlarından yararlanmış; Trablus, Balkan, I. Dünya savaşlarında yaşanan olayları anlatmıştır. Bu eser, Millî Edebiyat içinde, milliyetçilik duyguları uyandırmıştır.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Eski Şeyler
B) Çağlayanlar
C) Haristan
D) Gülistan
E) Harap Mabetler

Aruz sizin olsun hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
Değildir bir mana üç ada muhtaç
15) Bu dizelerden Milli Edebiyatçıların sanat ve edebiyatla ilgili düşüncelerinden hangisi çıkarılamaz?
A) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
B) Yapıtların dili herkesin anlayacağı biçimde olmalıdır.
C) Türkçe karşılığı olan Arapça, Farsça sözcükler dilden atılmalıdır.
D) Sanat toplum için olmalıdır.
E) Şiirlerde milli konular işlenmelidir.

 

Cevap Anahtarı

 1. C
 2. A
 3. A
 4. C
 5. D
 6. C
 7. B
 8. C
 9. A
 10. A
 11. E
 12. A
 13. E
 14. B
 15. D

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.