Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şairler Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan
Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan
Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri

Yukarıdaki şiiri, “Ankaralı Âşık Ömer’ mahlasını da kullanan ……. ile ……. beraber yazmışlardır.
1) Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Ahmet Kutsi Tecer – Orhan Şaik Gökyay
B) Faruk Nafiz Çamlıbel – Kemalettin Kamu
C) Zeki Ömer Defne – Ömer Bedrettin Uşaklı
D) Behçet Kemal Çağlar – Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Enis Behiç Koryürek – Orhan Seyfi Orhon

I. Ömer Bedrettin Uşaklı
II. Ahmet Kutsi Tecer
III. Zeki Ömer Defne
IV. Arif Nihat Asya
2) Aşağıdaki şiirlerden hangisi yukarıda verilen şairlerden birine ait değildir?
A) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
B) Gemiciler
C) Neredesin
D) llgaz
E) Deniz Sarhoşları

3) Kimi şiirler, okuyucu tarafından öyle benimsenmiştir ki şairleri âdeta o şiirlerin gölgesi altında yaşamak zorunda kalmıştır. Şairlerinin edebiyat tarihinde yerini almasına yetecek kadar güçlü olan bu şiirler arasında, (I) Necmettin Halil Onan’ın Bir Yolcuya, (II) Kemalettin Kamu’nun Bingöl Çobanları (III) Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları (IV) Orhan Şaik Gökyay’ın Bu Vatan Kimin şiiri ve (V) Orhan Seyfi Orhon’un Orda Bir Köy Var sayılabilir.
Yukarıdaki parçada numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I           B) II             C) III           D) IV           E) V

4) Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu’nun birçok yerini tanıyan, bir ara Adana milletvekilliği yapan sanatçı, edebiyatımızda “Bayrak Şairi” olarak tanınmıştır. Heceyle, aruzla ve serbest ölçüyle şiirler yazan şair, milli konuları ince bir duyarlılıkla işlemiştir. Din ve kahramanlık duygusu şiirlerinde çok belirgindir. Son derece sade bir dille yazan şair, dil estetiğine çok önem vermiştir. Sanatçının şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür. Düzyazı alanında da eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
C) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Zeki Ömer Defne
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Cahit Külebi

5) O, memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir. Anadolu’yu derinliğine duyup işler. Şiirlerinin ses, lirizm yanı zengindir. Anlatımı ve dili dağ çeşmelerinden akan duru,
temiz sular gibidir. Bu yönüyle Karacaoğlan’ı andıran bir içtenlik, yeni bir duyarlılıkla yazar. Şiirlerini yalnızca yüreğiyle değil, gözleriyle de yazdığı için realizm ile birlikte
yürümektedir. Adamın Bin, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşında gibi eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cahit Külebi
C) Tarık Buğra
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Kemalettin Kamu

I. Duygulu memleket şiirleri ile tanınır.
II. Şiirlerinde Anadolu halk motiflerini işlemiştir.
III. Yazılarında, çok sevdiği Bodrum’un antik çağlardaki ismi olan Halikarnasos’tan esinlenerek Halikarnas Balıkçısı takma adını kullanmıştır.
IV. Avrupai şiir anlayışında, âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.
V. En çok bilinen Orda Bir Köy Var Uzakta adlı şiirini babasının memleketi olan Apçağa köyü için yazmıştır.
6) Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi Ahmet Kutsi Tecer’e ait bir bilgi olamaz?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir
(Orhan Şaik Gökyay)

Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evladı evde durmaz giderim (Mehmet Emin Yurdakul)

7) Yukarıda verilen şiirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. dörtlük ahenk unsurları bakımından halk edebiyat geleneğine bağlı olarak oluşturulmuştur.
B) I. dörtlük konu bakımından II. dörtlüğe benzemektedir.
C) II. dörtlük 11’li hece ölçüsüyle yazılması bakımından şekilce koşmaya benzemektedir.
D) I. dörtlükte benzetmeye yer verilmiştir.
E) II. dörtlükte ahenk unsurlarına yer verilmemiştir.

8) Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarıyla tanınan sanatçı, inceleme ve araştırmalarıyla Türk edebiyat tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Eski metinleri incelemiş, onlara eklediği notlarla bu metinlerin yeni basımlarını hazırlamıştır. Milli Edebiyat zevk ve anlayışına bağlı kalan sanatçı asıl ününü “Bu Vatan Kimin” adlı şiiriyle kazanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Zeki Ömer Defne
E) Kemalettin Kamu

9) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Bu anlayıştaki sanatçılar, sanat görüşü bakımından 1911 yılında Selanik’te ortaya çıkan Genç Kalemler ve Milli Edebiyat hareketine bağlıdırlar.
B) Anadolu ve Anadolu halkı, bu sanatçıların ortak temalarının başında gelir.
C) Milli Edebiyat Dönemi’nde ortaya çıkan “Yeni Lisan” akımına uygun bir dil anlayışları vardır.
D) Milli Edebiyat anlayışının bir gereği olarak Batılı anlatım biçimlerine ve edebî türlere karşıdırlar.
E) Sanatçıların Anadolu’yu değerlendirmelerinde romantizm ağır basar.

I. Şiirlerinde hem serbest ölçüyü hem hece hem de aruz ölçüsünü kullandı.
II. Yedi Meşaleciler içinde yer aldı.
III. Sade ve ahenkli bir dille yazdı.
IV. Bayrak isimli şiiri, Bayrak Şairi olarak tanınmasını sağlayacak kadar ünlendi.
V. Şiirlerinde toplumcu gerçekçi temalara ağırlık verdi.
10) Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Arif Nihat Asya’nın özellikleri arasında yer almaz?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve IV.
D) II. ve V.
E) III. ve V.

I. Suda Halkalar
II. Aşıklar Yolu
III. Nefes Almak
IV. Erciyes’ten Kopan Çığ
V. Memleketimden İnsan Manzaraları
11) Yukarıdaki eserlerden hangileri Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren şairlerden birine ait değildir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve V
D) I ve IV
E) IV ve V

12) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında, en güçlü temsilcileri;(I) Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, (II) Enis Behiç Koryürek, (III) Halit Fahri Ozansoy, (IV) Necmettin Halil Onan gibi isimler olan Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, şiir birikimi olarak güçlü bir miras bıraktılar. Bu mirası sahiplenen sanatçılar arasında, ünlü Kışlada Bahar ve Binbirinci Gece gibi şiirlerin şairi (V) Fazıl Hüsnü Dağlarca ismi, anılmayı hak etmektedir.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I           B) II             C) III           D) IV           E) V

I. Ahmet Kutsi Tecer
II. Necip Fazıl Kısakürek
III. Halit Fahri Ozansoy
IV. Arif Nihat Asya
V. Enis Behiç Koryürek
13) Yukarıdaki şairlerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser verenler arasında değildir?
A) I            B) II             C) III           D) IV           E) V

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Kurtuluş Savaşı etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıktığı için, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenilme
B) Şiirlerini, genellikle Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlama
C) Söz sanatları ve ölçüden uzak durma
D) Şiirlerde milli tarihten alınma kişi ve konulara yer verme
E) Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıklarını kullanma

15) Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılara ait eserlerden biri değildir?
A) 835 Satır
B) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
C) Şarkın Sultanları
D) Sarıkız Mermerleri
E) Akından Akına

 

Cevap Anahtarı

 1. D
 2. B
 3. E
 4. A
 5. B
 6. C
 7. E
 8. C
 9. D
 10. D
 11. C
 12. E
 13. B
 14. C
 15. A

 

 

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.