İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test

1) İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yabancı dillerin etkisinde, ağır bir dil kullanılmıştır.
B) Şiirler hece ölçüsüyle ve dörtlükler şeklinde söylenmiştir.
C) Daha çok; kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk konuları işlenmiştir.
D) Koşuk, sagu, destan gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
E) Şiirler; sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü olarak ortaya konmuştur.

2) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ……. , ölümden duyulan acının dile getirildiği şiirlere ……. , toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ……. denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) koşma – ağıt – koçaklama
B) şarkı – mersiye – mesnevi
C) türkü – ağıt – destan
D) koşuk – sagu – destan
E) mani – sagu – sav

3) İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatı ürünlerindendir. Olağanüstü olaylarla, doğaüstü kahramanlarla ve kahramanlıklarla yüklü, öyküleyici özelikler taşıyan uzun şiirlerdir. Epik şiirin en güzel örnekleri olan bu şiirlerde olağanüstü olayların, doğaüstü kahramanların, tanrıların savaşlarının yanı sıra; eski Türklerin inanışları, yaratılış ve varoluş konusundaki düşünceleri; özlemleri ve düşleri de dile getirilir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Sav
B) Destan
C) Sagu
D) Koşuk
E) Ağıt

4) Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanların tümü Türklere aittir?
A) Şehname – Oğuz Kağan – Bozkurt – Şu
B) Mahabarata – Alp Er Tunga – Göç – İlyada
C) Türeyiş – Gılgamış – Ergenekon – Göç
D) Manas – Alp Er Tunga – Şu – Şehname
E) Oğuz Kağan – Bozkurt – Türeyiş – Ergenekon

5) İslamiyet öncesi Türk şiirinin dili yalın bir Türkçedir. Şiirler, Türklerin o çağdaki dünya görüşlerini, yaşamlarını, duygularını, düşüncelerini yansıtır. Doğa, aşk, kahramanlık, cesaret gibi konuların işlendiği şiirlere ……. ; ölüm, yas gibi konuların işlendiği şiirlere ……. denir.
Bu cümlede bos bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) koşuk – ağıt
B) şarkı – sagu
C) türkü – ağıt
D) koşuk – sagu
E) mani – sagu

6) Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısında verilen ulusa ait değildir?
A) Şehname – İran
B) Gılgamış – Sümer
C) İlyada – Yunan
D) Manas – Hint
E) Nibelungen – Alman

7) Orhun Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Halkın anlayabileceği, sade bir dille oluşturulmuştur.
B) Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
C) Türklere, birlik içinde yaşamaları konusunda öğütler verilmiştir.
D) Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
E) Türk edebiyatının ilk yazılı ürünlerini ortaya koyan Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

8) Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusa alt destanlar bir arada verilmiştir?
A) İlyada – Oğuz Kağan
B) Odysseia – Nibelungen
C) Alp Er Tunga – Ergenekon
D) Manas – Mahabarata
E) Gılgamış – Türeyiş

9) Aşağıdakilerin hangisinde yapma destanlar bir arada verilmiştir?
A) Kurtarılmış Kudüs – Kaybolmuş Cennet
B) Chanson Roland – Nibelungen
C) Oğuz Kağan – Chanson Roland
D) Kaybolmuş Cennet – Oğuz Kağan
E) Alp Er Tunga – Kurtarılmış Kudüs

10) Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Koşuk – mani – sagu – türkü
B) Sagu – türkü – koşma – destan
C) Destan – koşma – sav – mani
D) Destan – koşuk – sagu – sav
E) Koşuk – destan – türkü – şarkı

11) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şiirler sadece (I) hece ölçüsüyle ve (II) dörtlüklerle şiir söylenmiştir. Şiirler; (IV) şölen, sığır ve yuğ adı verilen törenlerde, (III) kopuz adı verilen çalgı eşliğinde söylenmiş ve genellikle (V) zengin uyak kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

12) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, bugünkü atasözünün karşılığıdır. Bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü, en az sözcükle kısaca anlatan kalıplaşmış, özlü sözlerdir. Biçim olarak bir cümle veya iki dize biçiminde söylenmiştir. Bu sözlerden bazıları küçük ses değişiklikleriyle, günümüz Türkçesinde de kullanılmaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Sav
B) Mazmun
C) Sagu
D) Hamse
E) Mensur

13) (I) Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. (II) Ozanlar, dinî törenlerde ve bütün sosyal etkinliklerde şiir söyler, destan okurlardı. (III) Şiir, en geniş yeri tutar, kopuz denilen bir çalgı ile söylenirdi. (IV) O dönemde şiir yazılmaz, söylenirdi. (V) O dönemin şiirleri cönk adı verilen eserlerde yazılı olarak günümüze gelmiştir.
Bu parçada İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.   E) V.

14) Aşağıdakilerin hangisi destanın özellikleri arasında yer almaz?
A) Olağanüstü nitelikler içermesi
B) Düzyazı biçiminde oluşturulması
C) Ulusal dille oluşturulması
D) Toplumları etkileyen olayların anlatılması
E) Tanrıların olaylara karışması

15) Koşuk ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Halk edebiyatındaki karşılığı şathiyedir.
B) “Sığır” ve “şölen” denen törenlerde söylenmiştir.
C) Uyak düzeni “aaab, cccb ” biçimindedir.
D) Genellikle aşk, sevgi, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
E) Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

 

Cevap Anahtarı

 1. A
 2. D
 3. B
 4. E
 5. D
 6. D
 7. E
 8. C
 9. A
 10. D
 11. E
 12. A
 13. E
 14. B
 15. A

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.