Halk Edebiyatı Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) Aşağıdakilerin hangisinde anonim halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A) semai – varsağı – ağıt – destan
B) destan- tuyuğ – rubai – deme
C) nefes – şathiye – semai – varsağı
D) mani – türkü – tuyuğ – şarki
E) masal – orta oyunu – mani türkü

2) Ağıdakilerin hangisi halk hikâyesini destandan ayıran özelliklerden değildir?
A) Daha geç dönemlerde ortaya çıkması
B) Ağırlıklı olarak aşk konusunun işlenmesi
C) Nazım-nesir karışık olup zamanla nesrin ağır basması
D) Halk arasında gelişen sözlü edebiyat ürünü olması
E) Konu ve kişilerin daha gerçekçi ele alınması

3) Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerinden değildir?
A) Meddah
B) Halk hikâyeleri
C) Koşma
D) Türkü
E) Orta oyunu

4) (I) Halk edebiyatı, İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın bir uzantısıdır. (II) Halk arasında yayılmış, asırlardır dillerde dolaşan sözlü ürünlerden oluşur. (III) Diğer bir deyişle kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alt ve dil, biçim, duyarlılıklar bakımından halkın kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. (IV) 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da gelişen bu edebiyat, 20. yüzyıla dek belli ölçülerde sürmüştür. (V) Yaşadığı ve yayıldığı süre boyunca, seçkinler arasında yaşayan divan edebiyatından güçlü biçimde etkilenmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

5) Sanatçının kişiliğini ve fikirlerini tanımak bakımından elimizde bulunan en önemli eseri Makâlât’tır; eser tasavvuf konusunda yazılmış ayrı ayrı bölümler halindedir. “Sohbetler, sözler anlamına gelen Makâlât, konusu bakımından Ahmet Yesevi’nin Fakr-nâme adlı eserinin açıklaması gibidir. Nitekim kendisi de Ahmet Yesevi’nin talebesidir ve onun yönlendirmesiyle Anadolu’ya gelmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Mevlânâ Celaleddin Rumi
C) Hacı Bektâşi Veli
D) Hoca Dehhanî
E) Hacı Bayramı Veli

6) Aşağıdakilerin hangisinde, boş bırakılan yere ayraç içinde verilen ifade getirilemez?
A) ……. usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş, çoğu okuma yazma bilmeyen, diyar diyar gezerek şiir söyleyen kimselerdir. (Aşıklar)
B) Halk edebiyatının bir kısım ürünleri 15. yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmeye başlanmıştır, şairlerinin şiirleri ……. adı verilen defterlere yazılmıştır. (cönk)
C) Divan edebiyatında görülen kalıplaşmış söz ve benzetmeler olan ……. , halk edebiyatında daha sade ve az şekilde vardır. (mazmunlar)
D) Âşıklar, şiirlerinin ……. dörtlüklerinde mahlaslarını kullanırlar böylelikle şiirin kime ait olduğu anlaşılır. (ilk)
E) Halk şiirinde, kafiye için aynı yazılan bir sesin kullanılması değil aynı duyulan bir sesin kullanılması esastır; yani ……. için kafiye anlayışı görülür. (kulak)

I. On iki hikâyeden ve bir ön sözden oluşan eser, 15. yüzyılda ismi bilinmeyen biri tarafından yazıya geçirilmiştir.
II. Hikâyeler, içlerinde geçen yer adları ile giriş bölümündeki dua ve öğüt kısmından anlaşıldığına göre IX. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesindeki Oğuz boylarının maceralarını anlatmaktadır.
III. Nesir şeklinde kaleme alınan hikâyeler, akıcı bir üslupla anlatılmıştır; eserde sık sık seciler ve sanatlar kullanılmıştır.
IV. Hikâyeler, Dede Korkut adlı kahraman bir savaşçının İslamiyet’i yaymak için gösterdiği yiğitlikleri anlatır.
7) Kitab-ı Dede Korkut ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve IV.
D) II. ve III.
E) III. ve IV.

Karac’oğlan tutma beni el gibi
Akıttım gözümden yaşı sel gibi
Bahçende açılan gonca gül gibi
Dizip al yanağa soldurma beni
8) Bu dizelerden hareketle halk şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Hece ölçülü ve kafiyeli, redifli söylenirler.
B) Benzetme, mübalağa gibi bazı sanatlara başvurulabilir.
C) Ahlaki ve dini konulara yer verilir.
D) Şair, şiirde mahlasına yer verir.
E) Sade, günlük konuşma dili kullanılır.

9) XIII. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında var olan, yazılı ve sözlü gelenekte günümüze kadar yaşayan ve konusunu Türk- Bizans savaşlarından alan destan aşağıdakilerin hangisidir?
A) Manas Destanı
B) Battalnâme
C) Dede Korkut Hikâyeleri
D) Oğuz Kağan Destani
E) Ergenekon

10) Türk halkının sevdiği, benimsediği kişileri efsaneleştirme eğiliminin belki de en büyük örneği ……… . Anadolu halkı onu olduğu ve büyüdüğü yeri kendi toprakları kabul eder, bu bakımdan birçok mezarı bulunmaktadır. Verdiği mesajlar, bugün de anlamını, değerini bütün gücüyle korumaktadır. Hayatın gerçek anlamının, bedenin isteklerinden sıyrılarak Allah’ı bulmak olduğuna inanır. Bu çerçevedeki düşüncelerini ilahilerinin bulunduğu Divan’ı ile mesnevi nazım şekli ve aruzla yazdığı ……. adlı eserinde anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Kaygusuz Abdal’dır – Budalanâme
B) Pir Sultan Abdal’dır – Feleknâme
C) Mevlana’dır – Mesnevi
D) Yunus Emre’dir – Risaletü’n Nushiyye
E) Gülşehri’dir – Mantıku’t Tayr

11) XVII. yüzyılda yaşadığı sanılan şairin şiirleri aşk ve doğa üzerine kuruludur. Hemen her şiirinde gurbet, ayrılık, ölüm ve sıla özleminin bahsi geçer. Şiirlerinin gücü gerçekçi söyleyişten, içtenlikten, somut doğa anlatımlarından gelir. Bir kavga ve mücadele şairi değil, sevdanın sairidir. Koşma ve semaileriyle ünlenmiş, yüzlerce yıl birçok şairi etkilemiştir.
Bu parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Dadaloğlu
B) Karacaoğlan
C) Kaygusuz Abdal
D) Aşık Veysel
E) Âşık Ömer

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

12) Bu dizeler aşağıdakilerin hangisine ait olabilir?
A) Kaygusuz Abdal
B) Aşık Veysel
C) Pir Sultan Abdal
D) Nesimi
E) Dadaloğlu

13) XVI. yüzyılda Sivas’ın Banaz köyünde yaşamıştır. Sivas çevresinde, döneminde yaşanan Alevi-Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştığı gerekçesiyle idam edilmiştir. Şiirlerinde güçlü bir tasavvuf söylemi ve yalın bir dil egemendir.
Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Karacaoğlan
C) Pir Sultan Abdal
D) Aşık Veysel
E) Kul Nesimi

Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz elimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

14) Bu dörtlük aşağıdakilerin hangisine örnektir?
A Mâni
B) Varsağı
C) Semai
D) Taşlama
E) Tuyuğ

15) Halk şiiri geleneğinin son güçlü seslerindendir. 1894 yılında Sivas’ta doğan ozan, 1933’te Ahmet Kutsi Tecer’in teşvikiyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başlamıştır. Şiirleri barındırdıkları, içtenlik, yalın sevgi ve derin felsefe ile bugün de beğeniyle söylenmektedir. Bunlara, gözleri görmeyen bir insanın içe derinleşmesiyle kazanmış kuvvetli duygular, temiz bir Türkçeyle yansımıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Aşık Mahzuni Şerif
B) Aşık Veysel
C) Abdürrahim Karakoç
D) Aşık Feymani
E) Murat Çobanoğlu

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.