Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı, İslamiyet Sonrası İlk Edebi Eserler

10. yüzyılda Maveraünnehir civarında yaşan Türkler, kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Bu din ve buna bağlı olarak da yaşanan kültür değişimi edebiyata da yansımıştır. Müslüman olan ilk Türk devleti olan Karahanlılara ait bu dönemde verilen eserler “geçiş dönemi” eserleri olarak adlandırılmıştır. 11.-12. yüzyılları kapsayan bu dönemde meydana getirilen eserler daha çok didaktik özellikler gösterir.

Bkz: Türkçe’nin Tarihi Gelişimi

Geçiş Dönemi Ürünlerinin Genel Özellikleri

 • 13. yüzyılda Anadolu’da divan ve halk edebiyatları başlamadan önce 11. ve 12. yüzyıllarda bir geçiş dönemi yaşanmıştır. Bu dönem, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar devrinde ve onun dili olan Hakaniye lehçesi ile yaşanmıştır.
 • Hakaniye lehçesi, Uygurca’nın devamı niteliğindedir. 14. yüzyıla kadar edebiyat dili olarak kullanılmıştır. Daha sonra yerini Çağatay Türkçesi’ne bırakmıştır.
 • Türklerin İslamiyeti kabulü ile birlikte, bir kültür medeniyet değişimi yaşanmış, bu değişim doğal olarak dil ve edebiyata da yansımıştır. Kültür ve sanat İslami değerler etrafında yeniden şekillenmiştir.
 • Tasavvuf da bu dönemde doğmuş ve Ahmet Yesevi tarafından yayılmıştır.
 • Arap ve Fars kültürü Türk sanatı üstünde etkili olmaya başlamıştır. Dilimize Arapça ve Farsça’da kelimeler geçmiştir.
 • Türklerin kullandığı alfabe değişmiş, Uygur alfabesi yerini Arap alfabesine bırakmıştır.
 • Hece ölçüsünün yanına aruz ölçüsü de eklenmiştir. Bu dönemdeki eserlerde şehnamenin ölçüsü olan Feûlün/Feûlün/Feûlün/Feûl vezni kullanılmıştır.
 • İslamiyet öncesi nazım birimi olarak sadece dörtlük kullanılırken, bu dönemden itibaren beyit de edebiyatımızda dahil olmuştur.
 • Eski nazım türleri yerini Arap ve Fars edebiyatlarından alınan yeni nazım türlerine bırakmıştır.
 • Geçiş dönemi eserlerinde öğreticilik daha baskındır.
 • Aşağıda adı geçen dört eser, İslami Edebiyatın ilk ürünleri olarak adlandırılmıştır.

KUTADGU BİLİG

DİVAN Ü LÜGAT-İT TÜRK

ATABET’ÜL-HAKÂYIK

DİVAN-I HİKMETİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.