Fecr-i Ati Edebiyatı Test

Bu testi word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

(I) Fecr-i Âti hareketi, Türk edebiyatında ilk kez bir bildiri ile başlar. (II) Topluluk sanatçıları, yayımladıkları bildiride Edebiyat-ı Cedîdeciler gibi sanata ve esteti e bağlı kalacaklarını, yeniliğe daha açık olacaklarını belirtmişlerdir. (III) Bu sanatçılar yalın dille yazdıkları şiirlerinde sadece aruz ölçüsünü kullanmışlardır. (IV) Batı edebiyatı akımlarından sembolizmin etkisinde kalmışlardır daha çok. (V) Topluluğun dağılmasından sonra bu sanatçıların çoğu Millî Edebiyat hareketine katılmıştır.
1. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Şiirlerinde ciddi ve titiz bir dikkat gözlemlenir. Şiirleri Fecr-i Âti çizgisindedir. Bireysel konuların yanında sosyal ve ulusal konularda şiirler yazmış, hatta bu yolda yazdığı “Kin, Hisarlara Karşı” gibi şiirleriyle ünü artmıştır. Şiirleri ölümünden sonra kitap olarak yayımlanmıştır.
2. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şahabettin Süleyman
B) Tahsin Nahit
C) Cenap Şahabettin
D) Ahmet Haşim
E) Emin Bülent Serdaroğlu

Şiirin daha çok, müziğe yakın olduğu görüşündedir. Bu nedenle şiirde sözcüklerin anlamından çok, müzik değeri üzerinde durur. Konu ise bir araç konumundadır. Şiirlerinde çocukluk anılarını, aşk ve doğa konularını işler. Dili önceleri Servet-i Fünûn şairlerinin dili gibidir. Ancak sonra konuşma Türkçesine yönelir. Müzik yönünden yetersiz bulduğu için heceyi değil, hep aruzu kullanmıştır. Şiirlerinin yanında düz yazı türünde deneme ve fıkralar yazan sanatçı, bu tür yazılarında da siyasetle ilgilenmemiş, toplumsal sorunlardan çoğunlukla uzak kalmıştır.
3. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Tahsin Nahit
E) Süleyman Nazif

Ahmet İhsan tarafından yayımlanmaya başlanan —- dergisi, Türk edebiyatının bir dönemine damgasını vurdu. 1896’da yazı işleri müdürlüğüne Tevfik Fikret’in getirilmesinden sonra dergi, bir edebî topluluğun yayın organı haline geldi. Dergi, 1901’de çıkan bir yazı nedeniyle kapatıldı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra haftalık dergiye dönüştü. Bir dönem Fecr-i Âti’nin yayın organı hâline geldi.
4. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Servet-i Fünûn
B) Malumat
C) Genç Kalemler
D) Resimli Kitap
E) Rübab

5. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedîde ve Fecr-i Âti edebiyat hareketlerinin ortak özelliği değildir?
A) Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanmaları
B) Edebî anlayışlarını bir beyanname ile açıklamaları
C) Süslü ve sanatlı bir dil kullanmaları
D) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmaları
E) Kişisel konulara ağırlık vermeleri

Seyreyledim eşkal-i hayatı
Ben havz-ı hayalin sularında
Bir aks-i mülevvendir onunçün
Arzın bana ahçar ü nebatı
Şair bu dizede dış dünyayı gördüğü gibi değil sezdiği gibi anlatmış; tabiatı değil onun izlenimlerini vermiştir.
6. Bu dizelerden hareketle Fecr-i Âti şiirinde aşağıdaki akımlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Sembolizm
B) Kübizm
C) Romantizm
D) Sürrealizm
E) Dadaizm

7. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti edebiyatı sanatçılarının genel özellikleri arasında sayılamaz?
A) Fransız edebiyatını örnek almaları
B) Aruz ölçüsüyle şiirler yazmaları
C) Serbest müstezadı geliştirerek kullanmaları
D) Dilde sadeleşmeyi savunmaları
E) Sembolizm akımından etkilenmeleri

Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan —-, Servet-i Fünûncuların genişlettiği müstezat nazım şeklini aynı şiirde aruzun çeşitli kalıplarını kullanarak, büyüklü küçüklü dizeler sıralayarak daha serbest hâle getirmiştir. Şiirlerinde doğayı işler; ancak bu, gün ışığında değil de akşam güneşinin sihirli ışık oyunları altında görünen belli belirsiz bir doğadır. Onda “göl”, saatler içinde belirir; yeryüzü, doğa, derin bir ıssızlıkta, kimsesizlikte konuşmaya koyulur. Günlerce, belki yıllarca izlenmiş, duyumsanmış olan şeyler onun anlatımıyla resimli şiirlere dökülüverir. Siyah kuşlar geçer, ay ışığında leylekler bekleşir, yıldızlardan örülü kuğular geçer. Piyale, Merdiven, Havuz, Karanfil onun bu şiir anlayışını yansıtan başarılı şiirlerdir.
8. Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Tahsin Nahit
E) Emin Bülent Serdaroğlu

İlk şiirleri Selanik’te yayımlanan “Çocuk Bahçesi” dergisinde çıkar. Fecr-i Âti topluluğuna katıldıktan sonra şiirleri ve tiyatro üzerine yazdığı yazıları Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle, serbest müstezat nazım şekliyle yazmış, kimi şiirleri bestelenmiştir. Topluluk dağıldıktan sonra tiyatro çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, şiirlerini “Ruh-i Bikayd” adı altında bir araya getirmiştir.
9. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir Erozan
B) Tahsin Nahit
C) Ahmet Haşim
D) İzzet Melih
E) Emin Bülent Serdaroğlu

—-, Fecr-i Âti adı verilen edebiyat topluluğu içinde yer aldı. Fransız simgecilerinin bazı özelliklerinden yararlanarak, farklı, kapalı, bol çağrışımlı şiirler yazdı. “Sanat, sanat içindir” anlayışıyla dar bir kesime seslenen, söz sanatlarıyla yüklü; aşk ve doğa konularında, müzikalitesi yüksek şiirler yazdı. Bu şiirlerinin bir kısmını “Göl Saatleri”nde bir araya getirdi.
10. Bu parçanın başına, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Emin Bülent Serdaroğlu
C) Cenap Şahabettin
D) Tevfik Fikret
E) Tahsin Nahit

11. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti sanatçılarının ortak özelliğidir?
A) Bireysel konularda şiirler yazmaları
B) Parnasizmin etkisinde olmaları
C) Hem aruz hem heceyle şiirler yazmaları
D) Divan edebiyatı nazım şekillerinin yanında Batı edebiyatı nazım şekillerini kullanmaları
E) Dilde sadeleşme görüşünü benimsemeleri

12. Edebiyatta yeni bir çığır açacak önemli bir atılım ortaya koyamayan, kendilerinden önceki sanat hareketinin devamı olmaktan öte geçemeyen, sanatın kişisel olduğu görüşünden hareketle bireysel konularda eserler veren ve kısa sürede dağılan edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
C) Millî Edebiyatçılar
D) Fecr-i Âticiler
E) Garipçiler

13. Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ruh-ı Bikayd – Tahsin Nahit
B) Bize Göre – Ahmet Haşim
C) Siyah İnciler – Mehmet Rauf
D) Şermin – Tevfik Fikret
E) Piyale – Emin Bülent Serdaroğlu

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Fecr-i Âti şiirinin ortak özelliğidir?
A) Nazmı nesre yaklaştırma
B) Göz için uyak anlayışını benimseme
C) Aruz ölçüsünü kullanma
D) Şiirin konusunu genişletme
E) Batı edebiyatı nazım şekillerini kullanma

14. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğu içinde yer alan sanatçılardan değildir?
A) Refik Halit Karay
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Süleyman Nazif
D) İzzet Melih
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

Cevap Anahtarı

1- C
2- E
3- C
4- A
5- B
6- A
7- D
8- A
9- B
10- A
11- A
12- D
13- E
14- C
15- C

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.