Edebiyatımızda İlkler

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan edebiyatımızla ilgili bilinmesi gereken “ilkler”

İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi
İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil /Aşk-ı Memnu
İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak
İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
İlk gerçekçi (realist) roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
İlk edebi roman: Namık Kemal / İntibah
Yurdumuzda ilk gazete: Zimirini (1824)
İlk resmi Türkçe gazete: Takvim–i Vakayi
İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis
İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi
İlk özel gazete: Şinasiile Agah Efendi / Tercüman-ı Ahval
İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan / Sahra
İlk şiir çevirisi: Şinasi
İlk makaleyi noktalama işaretlerini  ilk kez kullanan: Şinasi
İlk Türk gazeteci: Şinasi
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit Tarhan / Eşber veya Sardanapal
İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun / Katip Çelebi
ilk biyografi: Hoca Dehhani – Selçuklular Şartnamesi
İlk hatıra kitabı: Babürşah / Babürname
İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
İlk tezkire: Ali Şir Nevai / Mecalisün Nefais
İlk antolojisi: Ziya Paşa / Harabat
İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
İlk hikaye kitabı: Ahmet Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
İlk mensur şiir örneklerini veren: Recaizade Mahmut Ekrem
İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
Cumhuriyet sonrası ilk bildiri yayınlayan topluluk: Yedi Meşaleciler
İlk seyahatname: Seydi Ali Reis / Mir’atül Memalik
Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
Şiirde noktalama işaretlerini ilk kullanan: Tevfik Fikret
İlk natüralist eserimizin yazarı: Nabizade Nazım / Zehra
Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
İlk sözlüğümüz: Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk
Matbaada basılan ilk kitabımız: Vankulu Lügatı
Aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
İlk deneme yazarı: Nurullah Ataç
İlk kafiyesiz şiir: A. Hamit Tarhan / Validem
İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
Batılı anlamda ilk eleştiri: Namık Kemal
İlk Epik Tiyatro Örneği: Haldun Taner- Keşanlı Ali Destanı
İlk kadın romancımız: Fatma Aliye
Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
Dünyanın en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa
İlk divan şairi: Hoca Dehhani
Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay
İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
İç monolog tarzında yazılmış ilk roman: Adalet Ağaoğlu / Bir Düğün Gecesi
Post-modern tarzında eser veren ilk yazarımız: Tutunamayanlar / Oğuz Atay
En uzun ömürlü edebiyat dergisi: Varlık Dergisi (1933)
İlk divan sahibi sanatçımız: Yunus Emre
İlk mizah gazetemiz: Namık Kemal / Diyojen
Serbest vezni kullanan ilk kullanan şair: Nazım Hikmet Ran (1929)
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A. Hamit Tarhan / Nesteren
İlk edebi topluluk: Servet-i Fünun
İlk fabl çevirisi: Şinasi
Aşık Veysel’i Türk halkına ilk tanıtan: Ahmet Kutsi Tecer

1 Yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.