Divan Şiiri Hakkında Bilgi

Divan şiiri, kendine özgü bir zevk ve anlayış ortamında oluşmuştur. Bu ortam, İslami ögelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti’ndeki saray çevresidir. Divan şiiri, estetik zevki gelişmiş, kültürlü, yüce, yüksek ve ideal olana yönelik olduğu için genellikle soyut ve evrensel konular işlenmiştir. Bu yazımızda divan şiiri hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdik.

Bkz: Divan Şiirinin Genel Özellikleri

Divan edebiyatının diğer isimleri nelerdir?

Divan edebiyatı farklı isimlerle de anılır. “Eski Türk edebiyatı”, “klasik Türk edebiyatı”, “Saray edebiyatı”, “”yüksek zümre edebiyatı” divan edebiyatının diğer isimleridir.

Divan edebiyatı ne zaman başlar, ne zaman biter?

Divan şiiri yüzyılda Hoca Dehhanî ile başlar, 19. yüzyılın ikinci yarısında Tanzimat Edebiyatı’na kadar devam eder.

Divan edebiyatına “saray edebiyatı”, “yüksek zümre edebiyatı” denmesinin sebebi nedir?

Çağdaş döneme kadar şairler, yazarlar, nakkaşlar ve diğer sanatçılar yönetici kesim tarafından korunup kollanmış, onların başkentlerdeki saraylarda ya da şehzadelerin, paşaların himayelerinde olması sağlanmıştır. Anadolu beylikleri döneminde başlayan bu gelenekte medrese eğitimi alan, Arap ve İran edebiyatını örnek alan bu sanatçılar kendi eserlerini ortaya koymuşlardır.

Divan şiiri kime hitap eder?

Divan edebiyatı okumuş aydın kesime, saray çevresine kısacası yüksek zümreye hitap eder.

Divan edebiyatı niçin nazım (şiir) ağırlıklı bir edebiyattır?

O dönemde şiir düzmek inciyi ipe dizmekle bir tutulmuş, şiir yazmak daha çok, yetenek gerektiren bir uğraş olarak görülmüş bu yüzden şiire ağırlık verilmiş hatta öğretici metinler bile mesneviyle yazılmıştır. Nesir (düzyazı) genellikle tefsir, hadis, tezkire gibi türlerde kullanılmıştır.Divan edebiyatının kaynağı nedir?

Divan edebiyatının kaynağı Arap ve İran edebiyatıdır. Arap ve İran edebiyatındaki mazmunlar (kalıplaşmış benzetmeler), hikâyeler, efsaneler divan şairlerinin kullandığı motiflerdir. Ayrıca Kur’an ayetleri Hz. Muhammed’in hadisleri, İslam büyüklerinin hayatları, kerametleri de divan şiirinin kaynakları arasında yer alır. Milli ögeler de divan edebiyatının kaynaklarındandır.

Divan şiirinde hangi temalar işlenmiştir?

Genellikle içki meclisleri, aşk, aşkın getirdiği çaresizlik, aşk acısından duyulan ıstırap, sevgilinin acımasızlığı, tabiat, tasavvuf gibi temalar işlenmiştir.

Divan şairleri düşünce ve hayallerini nasıl anlatmışlardır?

Düşünce ve hayaller belli kavramları çağrıştıran klişeleşmiş sözcüklerle (mazmun) anlatılmıştır. Şairler imgelerini bu mazmunlarla oluşturmuşlardır. Onların sanat gücü ise süslü anlatıma ve söz sanatlarına başvurmalarıyla ortaya çıkar.

Divan şiirinde hangi kafiyeler kullanılmıştır?

Divan şairleri söz sanatlarının, biçim güzelliğinin yanı sıra şiirin ahengine de önem vermişler; tam ve zengin kafiye kullanmışlardır. Ayrıca “kafiye göz içindir” anlayışıyla yazmışlar, aynı harflerin kafiye olduğu sözcükleri seçerek görsel bir güzellik oluşturmuşlardır.

Divan şiirinin nazım birimi nedir?

Divan şiirinde genellikle beyit (ikilik) kullanılmıştır. Şairler düşünce ve hayallerini iki dizede yoğunlaştırmışlardır. Beyitin yanı sıra murabbalar ve muhammesler de kullanılmıştır.

Divan şiirinde kullanılan nazım biçimleri (şekilleri) nelerdir?

Bir şiirin dış yapısına, içerik dışında kalan ögelerine biçim denir. Nazım şekli; mısraların sayısı, kümeleniş özelliği, kafiye örgüsü gibi şiirin dış yapı özelliklerinin ortaya çıkardığı şiir formudur. Divan şiirinde kullanılan nazım biçimleri şunlardır: gazel, kaside, mesnevi, şarkı, tuyuğ, terkib-i bent, rubai vb.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.