Dinleme Türleri Soruları

Yeni eğitim programında dokuzuncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine eklenen konulardan birisi de “dinleme türleri”dir. Bu yazımızda sizler için dinleme türleri soruları hazırladık. Aşağıda yer alan “dinleme türleri soruları”nı çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.

Bkz: Dinleme Türleri

Dinleme, göndericinin iletisini işitme, işittiklerini anlama ve anlamlandırma işidir.
1) Aşağıdakilerin hangisinde dinlemeyle ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Dinleme, iletişimin en önemli ayağını oluşturmaktadır.
B) Dinleme, belli bir amaç güdülerek yapılmalıdır.
C) Bir bilgiyi öğrenmede herkes için en önemli yöntem dinlemedir.
D) Dinlemede, işitilenin bilinçli olarak zihinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
E) Dinlemeye istekli olma, dinlemenin başarısını olumlu yönde etkilemektedir.

I. Konuşmacının anlattıklarına değer verdiğimizi hissettirecek hareketleri de yaparak dinlemedir.
II. Dinleyicinin, söylenenlere tepki vermeden sessizce dinlediği türdür.
III. Dinlenenlerin unutulmaması için yazıdan yararlanma yoluna gitmedir.
IV. Dinleyicinin, konuşmacı tarafından yeni fikir ve buluşlara yönelmesini sağlayan türdür.
2) Numaralanmış cümlelerde dinleme türlerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Pasif dinleme
B) Eleştirel dinleme
C) Yaratıcı dinleme
D) Aktif dinleme
E) Not alarak dinleme

I. Bu tür dinlemede dinleyici, konuşmacının sözlerini sorgular.
II. Kendisine anlatılanların doğruluğunu hemen kabullenmez.
III. Dinleyicinin zihinsel çalışmaya değer verdiği bir türdür.
3) Numaralanmış cümlelerde özellikleri belirtilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirel dinleme
B) Seçici dinleme
C) Yaratıcı dinleme
D) Empati kurarak dinleme
E) Pasif dinleme

4) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin ilkeleri arasında yer almaz?
A) Konuşmacının sözleri bölünmemeli, konuşmacının sözlerinin bitmesi beklenmelidir.
B) Anlatıcının her dediği kabul edilmeli, karşı fikirler belirtilmemelidir.
C) Etkili dinlemeye önceden zihinsel bir hazırlık yapılmalıdır.
D) Dinleyici tüm dikkatini konuşmaya vermeli, başka şeylerle ilgilenmemelidir.
E) Sorular, konuşmanın sonuna bırakılmalı, dinlemenin akışı kesilmemelidir.

I. Az söyle çok dinle.
II. İki kulak bir dil içindir.
III. Atalar sözü tutmayanı yabana atarlar.
IV. Söz dinleyen dağlar aşmış, dinlemeyen yolda kalmış.
V. Sağ elin verdiğini sol el duymasın.
5) Numaralanmış atasözlerinden hangisi etkili dinlemenin önemini anlatmamaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Dinlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilmesine dayalı dinlemedir. Bu tür dinlemede ihtiyaç ve ilginin ne olduğunun dinleme öncesinde çok açık olarak belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla konuyla ilgili bazı sorular hazırlanarak dinleme sürecine başlanabilir. Böylelikle belirli sorulara cevap aranarak dinleme etkinliği gerçekleştirilir.
6) Yukarıda sözü edilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçici dinleme
B) Etkili dinleme
C) Aktif Dinleme
D) Katılımlı dinleme
E) Bilgilendirici dinleme

Dinleyicinin dinlediklerini yorumlaması ve bunlardan yeni fikirler üretmesi ile gerçekleşen dinleme türü —- dinleme olarak adlandırılır. Aktif veya pasif olarak gerçekleşebilen bu dinleme türünde, konuyla ilgili yeni düşüncelerin üretilmesi önemlidir.
7) Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sessizce dinleme
B) Seçici dinleme
C) Pasif dinleme
D) Yaratıcı dinleme
E) Eleştirel dinleme

8) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin ilkelerinden biridir?
A) Dinlenenlerin içinden yalnızca bir kısmını almak
B) Konuşmacının sözlerini sık sık keserek konuşmacıya fikirler vermek
C) Beden dilimizle söylenenlere destek vermek, dikkati konuşmacıya yöneltmek
D) Dinleme sırasında konuyu farklı alanlara çekmek
E) Anlatılanları hazırlık yapmadan, bilgi sahibi olmadan dinlemek

9) Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?
A) Not tutarak dinleme
B) Tutarlı dinleme
C) Pasif dinleme
D) Aktif dinleme
E) Empati kurarak dinleme

10) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme esnasında yapılması gerekenler içinde yer almaz?
A) Konuşmacıya yargılayıcı davranışlardan kaçınmak
B) Tüm dikkatini konuşmacıya vermek
C) Konuşmacının sözünü keserek ona soru sormak
D) Konu akışını takip etmek
E) Önemli noktaları not almak

I. Dinlerken başka şeyler düşünmek
II. Sabırsız olmak
III. Anlatılan her şeyi not etmeye çalışmak
IV. Hemen sonuca varmak
V. Konuşmacıya odaklanmak
Yukarıdaki özelliklerden hangisi dinlemeyi olumsuz etkileyen unsurlardan biri değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Jest ve mimiklerle dinleyicinin konuşmacıya değer verdiğini hissettirdiği dinleme şeklidir. (Aktif dinleme)
II. Dinlenenlerin unutulmasını önlemeye dönük olarak kısa not almayla desteklenmiş dinleme çeşididir. (Yaratıcı dinleme)
III. Dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadığı, konuşulanı sessizce dinlediği dinleme çeşididir. (Pasif dinleme)
IV. Dinleyicinin, kendisini konuşmacının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışması yönündeki dinleme çeşididir. (Empati kurarak dinleme)
V. Dinleyicinin, konuşmacının iletilerine sorgulayıcı, çok yönlü bir yaklaşım sergileyip kendi doğrularına ulaşmasını sağlayan dinleme türüdür. (Eleştirel dinleme)
Numaralı cümlelerin hangisi ayraç içindeki dinleme türüyle ilgili değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Dinleme Türleri Soruları Cevap Anahtarı

1. C
2. D
3. A
4. B
5. E
6. A
7. D
8. C
9. B
10. C
11. E
12. B

Yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.