Dil Kültür İlişkisi

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür birçok unsurun bir araya gelmesiyle oluşur. Dil ise bu unsurların başında gelmektedir. Bu yazımızda dil kültür ilişkisi konusunu ele alacağız.

Din, gelenek, tarih, sanat anlayışı ve dünya görüşü, bir toplumun kültürünü oluşturan unsurlardır. Tabi bunların yanına eklememiz gereken diğer bir unsur ise dildir. Dil, kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır. Aynı dili konuşan insanlar “millet” denilen sosyal varlığın temelini teşkil ederler. Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için, insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak, aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir cemiyet, yani “millet” haline getirir.

Şunu unutmayalım ki dil, kültürün hem en büyük unsurlarından biri hem de aktarıcısıdır. Bir toplumun kültürüne ait olan her öge dil vasıtası ile sonraki nesillere aktarılır. Bugün, İslamiyet öncesi Türklerine ait bilgilerimizin sağlam temellere oturmuş olmasında en büyük pay, kuşkusuz o dönemden kalan edebi ürünlere aittir. Gerek yazılı ürünler gerek sözlü gelenekten günümüze ulaşan edebi eserler, bize, o dönemin kültürü hakkında bilgi vermektedir. Bugün yaşananlar da dil vasıtası ile daha sonraki nesillere ulaştırılacaktır.

Kültür ve dil arasındaki ilişki durağan değildir. Toplumların yaşadığı kültürel değişimler bir süre sonra dilde de etkisini göstermektedir. Türkler, İslamiyet’le tanışmalarının ardından büyük bir kültürel değişime gitmiştir. Bu değişimin sonucunda dilimize Arapça ve Farsçadan birçok kelime ve tamlama girmiştir. Benzer bir durum Tanzimat sonrası için de geçerlidir. Bu sefer değişim Batı’dan gelmiş, Fransızca başta olmak üzere Avrupa dillerinden kelimler Türkçeye dahil olmuştur.

“Dil Kültür İlişkisi”ni Kısaca Özetlemek Gerekirse

  • Dil, kültürü oluşturan en önemli unsurdur.
  • Dil, kültürün en büyük aktarıcısıdır. Kültürün nesilden nesile aktarılması dil vasıtası ile olur.
  • Dilin şekillenmesinde toplumun kültürel yapısı önemli rol oynar. Kültürde yaşanan değişimler dilde de etkisini gösterir.
  • Bir toplumun alt kültürlerinde konuşulan diller de farklılık gösterebilir. Farklı kültürel gruplara ait zümrelerin dillerinde de farklılık görülmesi normaldir. Dilin kullanımından doğan farklılıklar, kültürel ayrışmanın sonucunda ortaya çıkar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.