Cumhuriyet Edebiyatı Test 2

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) Bireyin psikolojisini yansıtmayı amaçlayan yazarlar, her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana özgü bir gerçekliği anlatmak için oluşturmuşlardır. Bu yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişler, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır. Peyami Safa hemen hemen bütün romanlarında, ……. Huzur’da, ……. Küçük Ağa’da ruh çözümlemelerine geniş yer vermiştir.
Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar-Kemal Tahir
B) Yaşar Kemal-Tarık Buğra
C) Kemal Tahir-Yaşar Kemal
D) Ahmet Hamdi Tanpınar-Tarık Buğra
E) Tarık Buğra Orhan Kemal

2) ……. ,  Çehov tarzı hikâyeciliğimizin büyük ustalarından biridir. Hikâyelerinde genellikle anlık durumlar vardır. İşsizleri, çırakları, çocukları, balıkçıları, yoksulları şiirsel bir dille anlatır hikâyelerinde. “Sarnıç, Semaver, Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar” başlıca eserleridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından hangisi getirilmelidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Tarık Buğra
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Mustafa Kutlu
E) Adalet Ağaoğlu

3) Aşağıdaki eserlerden hangisi Abbas Sayar’a ait değildir?
A) Yılkı Atı
B) Dik Bayır
C) Can Şenliği
D) Şarkılı Kahve
E) Yorganımı Sıkı Sar

4) Yeni şiirimizin halk kaynaklarına inen ressam şairdir. Şiirleri, halk şiirinin ve dilinin etkilerini taşır. Şairliğinin yanı sıra usta bir ressamdır. Şiirlerindeki deyimler, bolca kullanılan sıfatlar, zengin ifadeler ressamlığının etkileridir. Yaradana Mektuplar, Karadut, Dol Karabakır Dol şiirlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Sabahattin Ali
C) Nihat Behram
D) Erdem Beyazıt
E) Mehmet Çınarlı

5) Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlayışının başarılı örneklerini veren yazarlarımızın başında (I) Aziz Nesin, (II) Rıfat llgaz ve (III) Muzaffer İzgü‘yü sayabiliriz. (IV) Roman türünün özgün örneklerini veren (V) Nurullah Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin başarı kazanmasında etkili olmuş bir yazarımızdır.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6) Bireyi hareket noktası olarak alan Haldun Taner, Fazilet Eczanesi ve ……. adlı oyunlarında değişen toplum koşulları karşısında bağnazca düşünceleri yüzünden yanlış bir ahlak anlayışıyla yaşamdaki değişikliklere karşı çıkan İnsanları anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Huzur Çıkmazı
B) Karayar Köprüsü
C) Tohum ve Toprak
D) Şeyh Bedrettin
E) Aşk Duvarı

7) Onlar herkesten farklı bir şiir üretimine yönelmişlerdir. Bu yönelimin öncüleri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı olmuştur. Onların Fransız simgecilerinden ve parnasyenlerinden yararlanarak oluşturdukları şiir anlayışını ve çizgisini sürdürseler de değişik konulara, içeriklere yönelmelerine karşın temelde özdeşlik göstermişlerdir. Şiirin bir dil ve yapı işçiliği gerektirdiğinin bilincine varmışlardır.
Bu parçada sözü edilen şiir geleneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) I. Yeniciler
C) Öz Şiirciler
D) Fecriaticiler
E) Yedi Meşaleciler

8) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Yaşama sevinci, ölüm korkusu, çocukluk özlemi gibi temaları işleyen Cahit Sıtkı Tarancı, şiirin sözcüklerle güzel biçimler oluşturma sanatı olduğu düşüncesine sahiptir.
B) Yedi Meşale topluluğunun şiir anlayışını yaşamının sonuna dek sürdüren Ziya Osman Saba, hece ölçüsünün yanı sıra serbest ölçüyle de şiirler yazmıştır.
C) Toplumcu gerçekçi sanat anlayışının edebiyatımızdaki öncüsü sayılan Nazım Hikmet Ran, ölçüsüz ve karmaşık biçimli teknikleri kullanarak somut ve nesnel bir şiir geliştirmiştir.
D) Ev, aile, anlaşılmama üzüntüsü, bunalış gibi temaları işleyen Necati Cumalı kendi yaşamını sınırlayan çevreyi ve bu çevrenin yarattığı sıkıntıları şiirleştirmiştir.
E) İlhan Berk, şiiri bir ilham sorunu olarak görmemiş, “Şiir yazılarak bulunur.” düşüncesiyle şiirin çalışkan bir öğrencisi olmuştur.

9) Küçük Adamın Notları serisinin ilk cildi olan bu eserde yazar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlatır. Siyasi faaliyetlerinden dolayı 1931’de Lübnan’a iltica etmek zorunda kalan avukat baba, bir süre sonra karısıyla çocuklarını da yanına getirir. Beyrut’ta karısının bileziklerini satarak bir lokanta açsa da yürümez bu iş. Baba hastadır. Büsbütün yoksullaşan aileyi küçük oğul Niyazi, işportacılık yaparak zar zor geçindirmektedir. Bir baba dostunun yardımıyla, büyük oğul olan on sekiz yaşlarındaki yazar da bir süre, bir basımevinde çalışır. Babasından kopardığı izinle, daha sonra Türkiye’ye, Adana’da babaannesinin yanına döner. Gene ortaokula yazılır fakat haylazlığa vurur, okuyamaz. Yazarın bundan sonraki serüvenleri Avare Yıllar romanının konusudur.
Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nur Baba-Yakup Kadri
B) Dört Yapraklı Yonca-Refik Halit Karay
C) Sinekli Bakkal-Halide Edip
D) Bir Kadın Düşmanı-Reşat Nuri
E) Baba Evi-Orhan Kemal

10) İstanbul’da yalnız ve anti sosyal bir gencin dört bölümde dört mevsimi kapsayan hayatı anlatılır. Baki’nin bir mısraı alınmış romanın başına: “Mufassal kıssa başlarsın garip efsane söylersin.” Geçim sıkıntıları olmayan birinin de sıkıntıları olabileceği temasını işleyen romanda C. adındaki genç; kira odalarında, lokanta, sinema ve meyhanelerde; aktörler ressamlar sözde kızlar ve içkililer arasında, bütün değerlerini yitirmiş, dayanacak bir şey, yani gerçek sevgi arar boyuna.
Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızız – Peyami Safa
B) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Miskinler Tekkesi – Reşat Nuri Güntekin
D) Aylak Adam Yusuf Atılgan
E) Avare Yıllar – Orhan Kemal

11) Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nı konu almamıştır?
A) Kurtlar Sofrası
B) Üç İstanbul
C) Dikmen Yıldızı
D) Yorgun Savaşçı
E) Yeşil Gece

12) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1950’de Vüsat O. Bener bir yarışma için yazdığı Dost adlı öyküsüyle dikkat çeker.
B) Füruzan ilk romanı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanmıştır.
C) Talip Apaydın ilk romanı olan Sarı Traktör’de köy sorunlarını işledi.
D) Fakir Baykurt’un Yılkı Atı adlı romanı 1971’de TRT Radyo Başarı Ödülü’nü kazandı.
E) Dursun Akçam, Kanlıdere’nin Kurtları romanıyla 1976 yılında TDK Roman Ödülü’nü kazandı.

13) Peyami Safa ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurtuluş Savaşı dönemini birçok romanında işlemiştir.
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adli eseri otobiyografik roman niteliği taşır.
C) Eserlerinin merkezinde doğu-batı çatışması vardır.
D) Romanlarının yanında makale ve fıkra türlerinde yazıları vardır.
E) Romanlarında psikolojik çözümlemeler geniş yer tutar.

14) Toplumun, insanların içinde olmaya özen göstermiş bir yazardır. İstanbul’un kalabalık yerlerinde karşısına çıkan insanların yaşayışını, duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çalışmıştır. “Yaşama sevinci ve isteği” onun tüm yapıtlarındaki ortak temadır. O, öykülerinde konu ve olaydan çok değişik zaman dilimlerini ve insanları anlatır. Avare insanlar, balıkçılar, doğa, kır, deniz onun öykülerindeki vazgeçilmez ögelerdir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Cevat Şakir Karaağaçlı
C) Peyami Safa
D) Memduh Şevket Esendal
E) Falih Rıfkı Atay

15) (I) Şiir, duygudan çok akla dayanmalı; duygunun ya da duyarlılığın ürünü olan “şairanelik” ten arındırılmalıdır. (II) Bu arındırma müzik, resim gibi öteki sanatlardan gelen tüm ögeler de içermelidir. (III) Geleneksel şirin benimsediği her şey şirin dışında tutulmalıdır. (IV) Şiirdeki anlam çoğunluğun tadına varabileceği bir nitelik taşımalıdır. (V) Bunun için şirin kendine özgü dili ve sözcükleri olmalıdır
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “Garip” akımıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

 

Cevap Anahtarı

 1. D
 2. C
 3. D
 4. A
 5. D
 6. A
 7. C
 8. D
 9. E
 10. D
 11. B
 12. D
 13. A
 14. A
 15. E

 

 

1 Yorum

 1. 15. SORUDA “ögeler” sözcüğü “ögeleri”; “şirin” sözcüğü “şiirin” olmalı

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.