Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu | Boşluk Doldurma

“Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
a. Batılı anlamda ilk tiyatro örnekleri …………… Dönemi’nde verilmiştir.
b. Darülbedayi adı, 1934’ten sonra ………………………………………. olarak değiştirilmiştir.
c. Günümüz Türk tiyatrosu on dokuzuncu yüzyıldan bu yana …………. tiyatrosu doğrultusunda gelişmektedir.
ç. …………………………….., Türk tiyatrosunu çağdaşlaştırmış, tiyatroyu yurdun her köşesine yaymaya çalışmış ve
bugünkü tiyatromuzun temellerini atmıştır.
d. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında tiyatro yazarlarımız daha çok …………, …………….. ve masallara yönelmişler;
bu yolla ulusal bilinci pekiştirmek, Türk ülküsünü oluşturmak istemişlerdir.
e. Oyunlarında geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanan yazarlarımızın başında ………………………………….
gelmektedir.
f. Canavar, Özyurt, Kahraman adlı oyunları Cumhuriyet Dönemi yazarlarından …………………………..…. yazmıştır.
g. İstanbul Belediyesine bağlı.………………………, 1923 yılında sahne sanatlarıyla ilgili tek kurumdur.
ğ. Köprülüler, İstanbul Efendisi, Macun Hokkası, Yedekçi adlı oyunlar …………………………….. adlı sanatçıya aittir.
h. Faruk Nafiz Çamlıbel’in …………. olarak ………… ölçüsüyle kaleme aldığı Akın, Türk tarihini konu edinir.
ı. Türk toplumunun çağdaşlaşması ve ulusal bilincin yerleşmesinde önemli katkıları olan ……………. tiyatromuzun
yerleşmesinde, köy ve kasabalara ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır.
i. ………………………………….. tiyatroya karşı gösterdiği ilgi ve sevgi, Devlet Konservatuarının açılmasını sağlamıştır.
j. Behçet Kemal’in Çoban ve Atilla, ……………………………… Sabır Taşı adlı eserleri, Türk uygarlığını ve Türklerin
erdemlerini anlatmak üzere yazılmıştır.
k. Bu dönemde kaleme alınan tiyatrolarda nazım-nesir karışıktır ve ………. bir dil kullanılmıştır.
l. Bu dönem tiyatro eserlerinde modern tiyatro özelliklerinin yanı sıra …………………………… tiyatrosundan da
faydalanılmıştır
m. Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan eserlerde bilim ve ………….. ön plandadır.Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu | Boşluk Doldurma (Cevaplar)

a. Tanzimat
b. İstanbul Şehir Tiyatrosu
c.
Batı
ç. Muhsin Ertuğrul
d. tarihimize, efsanelerimize
e. Ahmet Kutsi Tecer
f. Faruk Nafiz Çamlıbel
g. Darülbedayi
ğ. Müsahipzade Celal
h. manzum, hece
ı. Halkevleri
i. Mustafa Kemal Atatürk
j. Necip Fazıl Kısakürek’in
k. sade
l. geleneksel halk
m. akıcılık

Bkz: Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu | Online Test