Cumhuriyet Dönemi Halk Edebiyatı Test

Bu testi online olarak çözerek puanınızı ve sıralamanızı görebilirsiniz.

1) 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer’in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başlamıştır. Eserlerinde yalın bir Türkçe vardır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler, Sazımdan Sesler gibi eserlerde toplanmıştır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Veysel
B) Abdürrahim Karakoç
C) Neşet Ertaş
D) Âşık Feymani
E) Şeref Taşlıova

I. Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.
II. Genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneği sürdürülmüştür.
III. Abdürrahim Karakoç gibi saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan kalem şairleri de vardır.
IV. Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı ve divan şiirinin etkisi bu dönem halk şiirinde görülen önemli bir özelliktir.
V. Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir.
2) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi, Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) I        B) II            C) III          D) IV           E) V

3) Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne büyük önem verilmiş halk müziği ve dili araştırmaları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde de halkın duygu ve düşüncelerinin tercümanı olan halk şiirinin örnekleri verilmiştir. Bu dönemde eser veren halk şairleri arasında ……. sayılabilir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Aşık Veysel
B) Murat Çobanoğlu
C) Mahzuni Şerif
D) Şeref Taşlıova
E) Âşık Ömer

4) Günümüz halk şirinin en büyük ozanlarından bindir. Milletimizin hislerine tercüman olmuş ve hayatının sonuna kadar da bu çizgisinden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Halk şiirine derin düşünce ve davayı genişlemesine, derinlemesine sokan şairdir. Hem bir halk şairi hem de bir aydın yazar olarak Anadolu halkının, gazetecisinden, doktorundan, hakiminden ezeli şikâyetlerini dile getirir. Son devir Türk şiirinin en çok okunan şairlerinden biri olan şair, şiirlerini Hasan’a Mektuplar, Vur Emri, Dosta Doğru isimli eserlerde toplamıştır.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neşet Ertaş
B) Murat Çobanoğlu
C) Aşık Feymani
D) Şeref Taşlıova
E) Abdürrahim Karakoç

5) Cumhuriyet Dönemi halk şiiri için aşağıda verilen “Doğru (D) / Yanlış (Y)” eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Âşık Veysel, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğmuş, gözlerini küçük yaşlarda kaybetmiş ve öğrenim görememiştir. Şiirlerinde vatan ve toprak sevgisini, Aşkı işlemiştir. (D)
B) Aşık Mahzuni Şerif, Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerini “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı eserinde toplamıştır. (D)
C) Şeref Taşlıova, saz çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri gelenekleri doğrultusunda yazmıştır. Politik taşlamalarıyla tanınan şair, Mihriban adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir. (Y)
D)Abdürrahim Karakoç, halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla anlatmış, güncel siyaseti konu alan politik şiirler ve taşlamalar yazmıştır. Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahim, Bu Mezarda Bir Garip Var, Dom Dom Kurşunu sevilen şiirleridir. (Y)
E) Aşık Feymani, âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikâyeler anlatma konusunda oldukça başarılıdır. Cumhuriyet Destanı, Öğretmen, Dertli Bülbül, Kiziroğlu bazı eserleridir. (Y)

(I) Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu, yedi yaşsında iken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetti. (II) Babasının telkiniyle saz çalıp şiir söylemeye başladı. (III) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yardımıyla yurt çapında tanındı, Köy Enstitülerinde halk türküsü öğretmenliği yaptı. (IV) TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla kendisine maaş bağlandı, halk şiirinin başarılı örneklerini verdi. (V) Şiirlerinde dünyanın geçiciliği, ölüm, kardeşlik, birlik-beraberlik ve sevgi gibi temaları işledi.
6) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Aşık Veysel’le ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I          B) II            C) III          D) IV           E) V

7) Kars’ta doğdu. İlk bağlama derslerini Çıldırlı Şenlik’in çırağı olan babası, yörenin usta âşıklarından Gülistan Çobanlar’dan aldı. 14 yaşlarında türkü söylemeye başladı. Sürekli olarak Konya Âşıklar Bayramına katıldı. Birçok kez çeşitli dallarda birincilik aldı. Âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikâyeler anlatma konusunda da başarılı örnekler veren ……. , kendi türkülerinin yanı sıra usta malı türküleri de genç kuşaklara aktardı. Halk edebiyatı ve âşıklık geleneği üzerine çeşitli seminerler verdi. Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Türkiye dışında, Avrupa’dan İran’a dek birçok ülkede konserler verdi, yarışmalara katıldı. 1971 yılında Kars’ta açtığı, özellikle usta-çırak ilişkisinin ve âşıklık geleneğinin sürdürülmesi adına bir okul niteliğinde olan Halk Ozanları Kahvesi yörenin âşıklar merkezine dönüştü.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeldir?
A) Mahzuni Şerif
B) Aşık Veysel
C) Murat Çobanoğlu
D) Şeref Taşlıova
E) Aşık Feymani

I. Grup
I. Âşık Mahzuni Şerif
II. Âşık Veysel
III. Abdürrahim Karakoç

II. Grup
A. Uzun İnce Bir Yoldayım
B. Mihriban
C. İşte Gidiyorum
8) Yukarıda I. grupta verilen şairlerle II. grupta verilen eserler eşleştirilirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I-A II-B III-C
B) I-B II-A III-C
C) I-C II-A III-B
D) I-C II-A III-B
E) I-B II-C III-A

9) Aşağıdakilerden hangisinde XX. yüzyıl halk sairleri bir arada verilmiştir?
A) Şeref Taşlıova, Ruhsati, Dadaloğlu, Murat Çobanoğlu
B) Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Feymani, Abdürrahim Karakoç
C) Dertli, Seyrani, Abdürrahim Karakoç, Ercişli Emrah
D) Âşık Veysel, Abdürrahim Karakoç, Bayburtlu Zihni,
E) Murat Çobanoğlu, Âşık Ömer, Âşık Veysel, Erzurumlu Emrah

10) Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılda halk şiirine verilen değerin ana sebeplerinden biri sayılamaz?
A) Halk müziği, dil ve folklor araştırmalarının bilimsel ve kurumsal bir kimlik kazanması
B) Ulus-devlet yapısının, halkçılık ilkesinin doğal bir sonucu olarak halk kültürünün önem kazanması
C) Halk şairlerinin toplumsal sorunlar karşısında halk bilincini ve halkın bakış açısını yansıtmaları
D) Halk şiirinin yaşayan bir gelenek olarak yeni ve güçlü temsilciler çıkarması
E) Batı kaynaklı modern şiir akımlarına duyulan tepki

Genç yaşamda felek vurdu başıma
Aldırdım elimden iki gözümü
Yeni değmiş idim yedi yaşıma
Kayıp ettim baharımı yazımı

Üç yüz onda gelmiş idim cihana
Dünyaya bakmadım ben kana kana
Kader böyle imiş çiçek bahana
Levh ü kalem kara yazmış yazımı

11) Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk edebiyatı geleneğine göre yazılmış bir şiirdir.
B) Şiirde şairin yaşamına özgü bilgilere yer verilmiştir.
C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Sarma kafiye düzeninde yazılmış; zengin kafiyeye yer verilmiştir.
E) Yirminci yüzyıl halk şairi Âşık Veysel tarafından kaleme alınmıştır.

I. Ölçü hece ölçüsüdür.
II. Nazım birimi dörtlüktür.
III. Ses akışı için çoğunlukla yarım uyak ve redif kullanılır.
IV. Genellikle 7, 8 ve 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
V. Geleneksel nazım biçimleri yerine çağdaş ve Bat kökenli nazım biçimleri kullanılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin biçimsel özellikleri ile ilgili yukarıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?)
A) I      B) II            C) III          D) IV           E) V

13) Yaylalara çıkma zamanı gelmişti. Arabalar Kars’ın yakınında olan bir yaylaya gidiyordu. Ben de bunların arasındaydım. Yaşım on üçtü. Yolda çok susamıştım. Arabadan inip bir çeşme gözesine koştum. Su içtikten sonra otlara, çiçeklere daldım. Oracıkta uyuyakalmışım. Rüyamda ak saçlı bir ihtiyar, bana suya benzer bir şey içirdi. Gözümü açtığımda gece olmuştu. Uyanınca kendimi daha güçlü hissettim. Hafızamda bazı şeylerin yer ettiğini anladım.
Yukarıda kendi dilinden âşık olma hikâyesini anlatan Murat Çobanoğlu, aşağıdaki âşık olma şekillerinden hangisi ile bu geleneğe dâhil olmuştur?
A) Bade içerek âşık olma
B) Usta-çırak ilişkisi ile âşık olma
C) Aşık meclislerini takip ederek âşık olma
D) Sevda yüzünden âşık olma
E) Kalıtım yoluyla âşık olma

Neyine güvenem yalan dünyanın
Kerem’i yandırıp kül etmedi mi
On bir ay bülbülü ettirdi feryat
Gül için bülbülü lal etmedi mi
14) Yukarıdaki dizlerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bir koşmadan alındığına
B) 11’li hece ölçüsü ile kaleme alındığına
C) Ait olduğu şirin ilk dörtlüğü olduğuna
D) Cumhuriyet Dönemi’nde oluşturulduğuna
E) Halk şiiri geleneğinin etkisiyle yazıldığına

Seni çok sevenler çok örseledi
Oy güzel vatanım, oy Anadolu
Açların çalıştı, tokların yedi
Oy güzel vatanım, oy Anadolu

I. Eleştirel bir üslup kullanılmıştır
II. Ahenk; yarım uyak, redif ve nakaratla sağlanmıştır
III. Biçimsel yönden semaiye uygun niteliklere sahiptir
IV. Tezat sanatına başvurulmuştur.
V. Çapraz uyak düzeninde yazılmıştır.
15) Yukarıdaki dizeler için numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I        B) II            C) III          D) IV           E) V

CEVAP ANAHTARI

 1. A
 2. D
 3. E
 4. E
 5. B
 6. C
 7. C
 8. C
 9. B
 10. E
 11. D
 12. E
 13. A
 14. D
 15. C

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.