Ders Notları

Dîvânü Lugâti’t-Türk | Ödev

KÂŞGARLI MAHMUD VE DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK İslamiyet’i kabul eden Türklerin kurduğu ilk devlet olan Karahanlı Devleti, milliyetlerinin var olan zengin ananevi kaynağı yanında, benimsedikleri dinin medeniyetinden de beslenerek zamanının en ileri kültür seviyesine erişmişlerdi. Devrin İslam […]