Ders Notları

Bakış Açıları ve Anlatıcı Türleri

Anlatmaya Bağlı Metinlerde Anlatıcı Olay örgüsünü anlatan kişiye “anlatıcı” denir. Öyküleyici anlatımla oluşturulmuş edebi metinlerin (roman, hikâye, masal, destan…) anlatıcılarıyla öğretici metinlerin anlatıcıları, özellikleri bakımından farklıdır. Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek bir kişidir. Yani metnin yazarı […]

Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesinin Genel Özellikleri

Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk hikâye örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmış, Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nde gelişimini sürdürmüştür. Özellikle Millî edebiyatta belirginleşen sosyal gerçekçilik anlayışı, Cumhuriyet Dönemi’nde de güçlenerek devam etmiştir. Yeni sanatçıların katılmasıyla, hikâyede konu […]

Ders Notları

Eskici | Olay Örgüsü, Kişiler, Çatışma

Eskici, Refik Halit Karay’ın Gurbet Hikâyeleri adlı kitabında yer alan bir hikâyedir. Karay, vatanından 16 yıl ayrılmak zorunda kaldığı dönemde etkisi altında kaldığı vatan hasretiyle bu hikâyeleri yazmıştır. Eskici hikâyesi, yazarın Beyrut ve Halep’te sürgünde bulunduğu yıllara […]

Ders Notları

Cümlenin Ögeleri Nasıl Bulunur?

Cümleleri doğru biçimde ögelerine ayırabilmenin ilk koşulu, o cümleyi iyi anlamaktır. Cümlede ne anlatıldığını tam olarak anlamadan öge çözümlemesi yapılmamalıdır. Cümle çözümlemesinde ikinci önemli nokta, ögelerin cümledeki işlevini iyi bilmektir. Ögeleri belirlerken belli birtakım sorulardan […]

Ders Notları

Kutadgu Bilig

11. yüzyılın başlarında Balasagun’da doğmuş olan Yusuf Has Hacip, asil bir aileye mensuptur. Balasagun’da yazmaya başladığı Kutadgu Bilig adlı kitabını 1069 yılında Kaşgar’da tamamlayarak Karahanlı hakanlarından Tabgaç Buğra Han’a sunmuştur. Kutadgu Bilig Genel Özellikleri  İslamiyet etkisinde […]

Ders Notları

Türkçenin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları

Bugünkü Türkiye Türkçesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türk yazı dilidir. Irak, Suriye, Kıbrıs ve Balkanlar’da yaşayan Türklerle çeşitli ülkelere göç etmiş Türkler de bu yazı dilini kullanmaktadırlar. Günümüz Türkiye Türkçesi, halkın konuşma dilinden yeni […]

Ders Notları

Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

Bir ulusun edebiyatta gösterdiği değişme ve gelişmeler kronolojik sıra içinde incelenirse o ulusun tarihsel süreçte yaşadığı gelişmeler ve değişmeler de kolayca anlaşılır. Edebiyat tarihleri de bir eseri incelerken dönemin siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik koşullarını […]

Ders Notları

Yazılı Edebiyat Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yazılı edebiyat, duygu ve düşüncelerin, şekil ve sembollerden oluşan yazıyla ifadesidir. Türkler arasında yazının kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıkan döneme “yazılı edebiyat dönemi ” denmiştir ancak yazının kullanılması, sözlü edebiyat geleneğini ortadan kaldırmış değildir; sözlü edebiyat, […]

Ders Notları

Modernizmi Esas Alan Hikâyeler

Modernizm “şimdi” kavramını ifade eden “modernus”tan türemiş, geçmişe karşılık şimdiki zamanın yüceltilmesi anlamına gelmiştir. 1980’li yıllardan sonra Türk edebiyatında bu anlayış benimsenmiştir. Bu anlayışı benimseyen yazarların ortak noktası Batılı, öznel, felsefi yaklaşımları ilke edinmeleridir. Franz […]