Beş Hececiler Test

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) Aruz vezni yerine hece veznini kullanma anlayışı, Mehmet Emin Yurdakul’un çabalarıyla başlamış; Rıza Tevfik’in koşma ve nefesleriyle desteklenmiş ise de uzun zaman gerçekleşememiştir. Bu anlayış, ancak I. Dünya Savaşı yıllarının ardından edebiyatımızda tam olarak benimsenmiş ve “Beş Hececiler” olarak anılan sanatçılarca tam anlamıyla yaşama geçirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” olarak bilinen şairlerden biri değildir?

A) Orhan Seyfi Orhon
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Halit Fahri Ozansoy

2) Beş Hececiler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiire Balkan Savaşı yıllarında Servet-i Fünuncuların etkisiyle ve aruzu kullanarak başlamışlardır.
B) Şiirde sade ve özentisiz olmanın en doğru yol olduğunu kabul ederek Ziya Gökalp’in, konuşma dilinin edebiyat dili olması gerektiği prensibini başarıyla uygulamışlardır
C) Milli edebiyat, milli vezin ve millî dil davası etrafında birleşmiş olan bu şairler, bir topluluk oluşturup düşüncelerini bir beyannameyle duyurmuşlardır.
D) Genellikle 11’li ve 14’lü hece kalıpları ile halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlar; hece vezninin klasik nazım birimi olan dörtlüğün dışında yeni biçimler aramışlar ve hece ile serbest müstezatı da denemişlerdir.
E) Yerli hayattan ve ulusal tarihten aldıkları motiflerle bir memleket edebiyatı meydana getirmeye çalışmışlar; bireysel duyarlılıkları, eski korsan hikâyelerini, yurt köşelerini, Anadolu gerçeklerini şiire taşımışlardır.

3) Beş Hececilerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Grubun tümü şiire aruzla başlamış, Milli Edebiyatın etkisiyle heceye geçmiş ve Beş Hececiler topluluğunu oluşturmuşlardır.
B) Yahya Kemal’in de etkisiyle şiirlerinde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.
C) Halk edebiyatı biçimi olan dörtlük nazım biçimini kullanmışlar fakat bununla yetinmeyip yeni biçimler denemişlerdir.
D) Şiirlerini süsten uzak, sade bir dille yazmışlardır.
E) Düz yazıdaki söz dizimini şiire aktarmışlar bunu şiirlerinde sık sık uygulamışlardır.

4) Milli Edebiyat döneminde hece vezninin geniş ölçüde kullanılmaya başladığı ve halk tarafından kabul gördüğü yıllardan başlayarak Ziya Gökalp’in düşünceleri doğrultusunda şiirler yazan “Beş Hececiler”, (I) Orhan Seyfi Orhon, (II) Yusuf Ziya Ortaç, (III) Faruk Nafiz Çamlıbel, (IV) Enis Behiç Koryürek, (V) Faik Ali Ozansoy isimlerinden oluşur.
Bu parçadaki altı çizili isimlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur?
A) I   B) II.   C) I     D) IV.     E) V.

5) Özelikle Cenap Şahabettin’e olan hayranlığı onu mühendislikten uzaklaştırıp aruzla şiirler yazmaya sevk etmiştir. Hece ile şiirler yazması Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra başlamıştır. Hece ile yazdığı kahramanlık şiirlerini “Akından Akına” adıyla kitap hâline getirmiştir. Diken gazetesinde “Çimdik” takma adıyla savaş dönemi İstanbul’unun sosyal hayatını ve önemli kişilerini mizahi bir üslupla hicveden manzumeler yazdı. Onun tiyatro
türündeki en önemli eseri ise manzum olarak, hece ölçüsüyle yazdığı üç perdelik “Binnaz’dır. Lale Devrine ait tarihi bir sahneyi canlandıran eser, sade dili, doğal Türkçesi, sağlam tekniği ile öne çıkmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Orhan Veli Kanık
E) Halit Fahri Ozansoy

6) (I) Faruk Nafiz Çamlıbel yalın ve içtenlikli bir dil kullanarak aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerini (II) Şarkın Sultanları ve (III) Gönülden Gönüle adlı kitaplarında topladı. Sonralarıysa hece ölçüsünü benimsedi. Bu dönemde bir “memleket edebiyat” yaratmak isteğiyle Anadolu insanının aşkını, eski sevdaları dile getiren şiirler yazdı. Gerçek sanatın Anadolu’ya yönelmesi gerektiğini (IV) “Merdiven” adli şiirinde ortaya koydu. Yurt ve milliyet sevgisini, toplumsal gerçekleri (V) “Akın” ve “Canavar” adli oyunlarda dile getirdi.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur?
A) I.          B) II.          C) II.          D) IV.         E) V.

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt
Yıllarca döktürür sana gözyaşı
Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt
Tuna’nın özlemi yakar Maraş’ı

7) Bu dizelerden Beş Hececilerin şiir anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Serbest müstezatla yazmayı denemişlerdir.
B) Konuşma dilini kullanmışlardır.
C) Söz sanatlarından yararlanmışlardır.
D) Yurt sevgisini ve güzelliklerini işlemişlerdir.
E) Hece ölçüsünü kullanmışlardır.

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini…
(F. Nafiz Çamlibel)

Mecliste ârif ol kelamı dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
(Karacaoğlan)

8) Bu iki şiir yapı, tema, dil ve anlatım açısından karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
A) İmgesel bir dil kullanılması
B) Hece ölçüsüyle yazılması
C) Aynı temaları işlemesi
D) Düz uyak kullanılması
E) Nüktedan bir anlayışla yazılması

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz

9) Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Milli sanatın kaynağının Anadolu olduğunu belirtmiştir.
B) Şair, kendi dönemi içinde Türk şairine sanatın kaynağını ve malzemesini gösterir.
C) Her milletin ürettiği sanatın kendisi için anlamlı olduğu düşüncesi vurgulanmıştır.
D) Anadolu’nun sanat ve edebiyat için yararlanılabilecek zengin ve önemli bir kaynak olduğu belirtilir.
E) Kuru bir taklide ve alıntıya dayalı, havada kalan soyut Batı sanatı yerine kendi sanatımız kurmamız gerektiği vurgulanır.

10) Faruk Nafiz Çamlıbel ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
A) Beş Hececiler içinde milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyum bakımından en başarılı olanıdır.
B) Uzun yıllar çıkardığı “Büyük Doğu” dergisini memleket edebiyatçılarının emrine vermiş, Anadolu ve Anadolu insanının dertleri bu dergide yayımlanan şiirlerle dile getirilmiştir.
C) 1920 yılına kadar daha çok aşk temasını şiirine eksen olarak seçmiş, mütareke yıllarının etkisiyle milli vicdanın sesini şiirlerine yansıtmıştır.
D) Milli mücadele sırasında Anadolu’ya geçmiş, oradaki sanatçılarla beraber “memleket edebiyatı” denen ve Anadolu insanının hayatın merkez edinen hareketin temsilcisi olmuştur
E) Anadolu’yu anlatmayı Cumhuriyet Dönemi şairlerine estetik bir amaç olarak gösterir.

11) Memleket edebiyatı adı verilen ve Anadolu insanının hayatını merkeze alan hareketin temsilcilerinden olan Faruk Nafiz Çamlıbel, şiirlerinde yaşadığı coğrafyanın insanını tanıma arzusunu yansıtmaktadır. Onun bu yolculuk anında gördüğü memleket manzaralarını anlattığı ……. şiiri şairin Anadolu toprağı ve insanıyla ilk karşılaşmasını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir?
A) Han Duvarları
B) Suda Halkalar
C) Bir Ömür Böyle Geçti
D) Çoban Çeşmesi
E) Akıncı Türküleri
12) Beş Hececilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Dize kümelerinde dörtlüklere bağlı kalmayıp yeni biçimler aramışlardır.
B) Şiire önce aruzla başlamışlar, sonra Yeni Lisancıların etkisiyle heceye yönelmişlerdir.
C) Romantizmden uzak kalmayı başarmışlar, tam anlamıyla gerçekçi şiirler yazmışlardır.
D) Şiirde sade ve özentisiz olmayı tercih etmişler, eserlerinde konuşma dilini
kullanmışlardır.
E) Millî Edebiyatın ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemiş, o doğrultuda eserler vermişlerdir.

13) Aşağıdaki sanatçı, yapıt ve tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Orhan Seyfi Orhon – Gönülden Sesler – şiir
B) Yusuf Ziya Ortaç – Akından Akına – şiir
C) Faruk Nafiz Çamlıbel – Canavar – tiyatro
D) Halit Fahri Ozansoy – Yıldız Yağmuru – fıkra
E) Enis Behiç Koryürek – Güneşin Ölümü – şiir

14) Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Enis Behiç Koryürek – Miras
B) Yusuf Ziya Ortaç – Aşıklar Yolu
C) Halit Fahri Ozansoy – Suda Halkalar
D) Faruk Nafiz Çamlıbel – Yayla Kartalı
E) Orhan Seyfi Orhon – Fırtına ve Kar

15) Aşağıdakilerin hangisinde sanatçıyla ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel: Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.
B) Orhan Seyfi Orhon: “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi” adlı manzum masalıyla sevilmiş; hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler yazmıştır.
C) Yusuf Ziya Ortaç: Hem heceyle hem de aruzla şiirler yazmış “Akbaba” adı mizah dergisini çıkarmıştır.
D) Halit Fahri Ozansoy: Şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiş “Aruza Veda” şiiriyle tanınmıştır.
E) Enis Behiç Koryürek: Somut malzemeyle soyut bir alem yaratmış; bir hayal ve duygu şairi değil, sezgi şairi olmuştur.

Cevap Anahtarı

 1. D
 2. C
 3. B
 4. E
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B
 9. C
 10. B
 11. A
 12. C
 13. D
 14. C
 15. E

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.