Ahmet Fakih Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet FakihHayatı

Ahmet Fakih, 13. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da Türkçe tasavvuf şiirleri söyleyen sofi bir şairdir. Hayatı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Elimizdeki bilgiler ise Ahmed Eflaki tarafından yazılan “Menakıbü’l- Arifin”de yazılı menkıbelerden ibarettir. Menakıbü’l- Arifin’e göre “Ahmet Fakih”, Konya’da, Mevlana’nın babası, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’in yanında fıkıh ilmini öğrenmekle meşgul saf yürekli bir Türk’tü. İlimde çok ilerlemişti, fakat Sultanü’l-Ulema’nın bir feyzi ile kendisine başka bir hal geldi. Kitabı elinden atıp dağlara gitti. Tamamiyle meczuba dönüştü. Gaybdan haberler vermeye başladı. Ahmet Fakih hakkında diğer bilgimiz ise hacca gitmiş, hac dönüşü Kudüs’te de iki ay kadar kalmış olduğudur. Şair, 1221 yılında hayatını kaybetmiştir.

Bkz: Divan Edebiyatı ŞairleriEdebi Kişiliği

  • Divan edebiyatının oluşmaya başladığı dönemde şiirler yazmış bir mutasavvıftır.
  • İran kültürünü iyi bilen, medrese tahsili görmüş, alim bir şahıstır.
  • Mezarı Konya’da bulunan şair Mevlana’nın babasından fıkıh dersleri aldığı için kendisine “Fakih” denmektedir.
  • Anadolu’da, Mevlâna’dan önce Türkçe şiir söylemiş bir Türkmen şair olması bakımından edebiyat tarihimizde önemli bir yer edinmiştir.
  • Bize bıraktığı eser, “Çarhname” adlı, yüz beyitlik bir manzumedir. Kaside şeklinde ve aruzun Mefa’ilün mefa’ilün fa’ulün vezniyle söylenmiş bu manzume, nazım tekniği ve sanat değeri bakımından üstün bir eser değildir.
  • Çarhname, halk için yazılmış, ahlak ve tasavvuf öğütleri veren, basit bir manzumedir.
  • “Kitab-ı Evsaf-ı Mesacidi’ş-Şerife” adlı, mesnevi tarzında yazdığı eserinde Hac yolculuğunda gördüğü yerleri ve camileri anlatmıştır.

Eserleri

Çarhname
Kitab-ı Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife (mübarek mescitlerin niteliklerini anlatan kitap)
Seyyidü’l-Meczûbin

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.