10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 150

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı 10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları kitabının 150. sayfasında yer alan metini anlama ve çözümleme bölümü sorularının cevapları:

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 150

1. Metnin başkahramanı olan Oğuz Kağan nasıl biri olarak tasvir edilmiştir?

Cevap: “yüzü gök; ağzı ateş (gibi) kızıl; gözleri elâ; saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi.”

2. Oğuz Kağan’ın, doğadaki varlıkların adlarını çocuklarına ad olarak vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Bu durum İslamiyet öncesi Türk kültüründe doğaya verilen önemin göstergesidir.

3. Destanda geçen kahramanları ve bu kahramanların özelliklerini belirtiniz.
Cevap:
Oğuz Kağan: Güçlü, kuvvetli, cesur bir kişidir.
Uruz Bey: Oğuz Kağan’a bağlı biridir.
Uluğ Ordu Bey: Akıllı, yiğit biridir.

4. Metinde olayın geçtiği zaman ve mekân unsurları ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Cevap: Metin Türklerin İslamiyet’i kabulünden önceki döneme aittir. Bu dönemde Türkler Orta Asya’da yaşamaktaydı.

5. Metinde yer alan olağanüstülükler nelerdir?

Cevap: Çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi ve bir daha emmedi. Çiğ et, çorba (…) istedi. Dile gelmeğe başladı; kırk gün sonra büyüdü, yürüdü ve oynadı. Ayakları öküz ayağı gibi; beli kurt beli gibi; omuzları samur omuzu gibi; göğsü ayı göğsü gibi idi. Vücudu tamamen tüylü idi. At sürüleri güder, ata biner ve av avlardı.

6. Metnin olay örgüsünü kronolojik işleyişi göz önünde bulundurarak aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap:

  • Oğuz Kağan’ın doğumu
  • Güçlü yiğit bir kişi haline gelmesi
  • Avda karşılaştığı kızla evlenip bu evlilikten çocuklarının olması
  • Tekrar ava çıkıp başka bir kızı görmesi ve ondan da çocuklarının olması
  • Oğuz Kağan’ın kendisine boyun eğmeyenleri gazabına uğratacağını söylemesi
  • Oğuz Kağan’ın Urum diyarına bir kurt öncülüğünde yürümesi
  • Oğuz Kağan’ın fetihlerin ardından yurdu oğullarına bölüştürmesi

7. Okuduğunuz metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Metnin dili son derece açıktır. Yalın bir anlatım kullanılmıştır.

8. Metinde Türk destanlarında yer alan motiflerden hangileri kullanılmıştır?

Cevap: Kurt, ışık, ağaç motifleri Türk destanlarında kullanılır. Oğuz Kağan destanında da bu motifler vardır.


Oğuz Kağan Destanı’nın Kültürmüzdeki Yeri

9. Oğuz Kağan Destanı dilimiz, edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşımaktadır?

Oğuz Kağan destanı, Türk tarihinin önemli kişiliklerinden Mete Han’ın hayatı hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca Türk edeviyatının ilk destanları arasında yer alır. O dönemin dil özellikleri hakkında bilgi verir.

10. Oğuz Kağan Destanı’ndan hareketle dönemin sosyal, kültürel, siyasi ve dinî hayatıyla ilgili çıkarımlarınızı yazınız.

Sosyal Yaşam: Kadının Türk toplumundaki yerinin ne kadar önemli olduğu gözlemlenmektedir.

Kültürel Yaşam: Av, Türk toplumun kültürel hayatı için vazgeçilmezdir. Ayrıca büyük fetihler öncesi toylar düzenlenip kımız içilir.

Siyasi Yaşam: Türk toplumu kağanlar tarafından yönetilir. Cihan hakimiyeti düşüncesi öne çıkar. Ülke kağanın çocuklarına paylaştırılır.

Dini Yaşam: Göktanrı dini toplumsal ve siyasal hayat için belirleyici bir unsurdur.

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 150 | DİLBİLGİSİ

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada geçen sıfat tamlamalarını bulunuz.

ak sakallı, kır saçlı, uzun tecrübeli bir ihtiyar
anlayışlı ve asil bir adam
bir altın yay
üç gümüş ok