Fotoğraf yok
Ders Notları

Romantizm

*Fransa’da 1830 yıllarında klasizme tepki olarak gelişmiş bir edebiyat akımıdır. *Klasik edebiyatın kural ve şekilleri bırakılır. *Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. *Akıl yerine duygulara ve hayallere önem […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Klasisizm

KLASİSİZM(KURALCILIK) 17.yy ortalarında Fransa’da ortaya çıkan edebiyat akımıdır. Boileau bu akımın kurucusu kabul edilir. Akla ve sağduyuya dayanmak, insan tabiatına, insanların iç dünyasına saygı göstermek esastır. Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alır. Her zaman, […]

Ders Notları

Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyattır. Arap ve Fars edebiyatı etkisi altında gelişmiştir. Bu etki, Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçeye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. Bu edebiyata […]

Ders Notları

Deneme

  Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılara deneme denir. Kendisinden önce benzeri yazılar yazılmış olmakla birlikte 16. yüzyılda deneme kavramını ilk kez kullanan […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Haber Yazıları

Tanımı Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara haber denir. Bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da haber yazıları denir. Haber kaynakları üçe ayrılır: Resmî haberler : […]

Ders Notları

Dilekçe

Dilekçe Nedir? Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmî veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Dilekçe, herkesin zaman zaman yazmak zorunda kalabileceği bir mektup türüdür.   Dilekçe […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK – ÖDEV

KÂŞGARLI MAHMUD VE DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK İslamiyet’i kabul eden Türklerin kurduğu ilk devlet olan Karahanlı Devleti, milliyetlerinin var olan zengin ananevi kaynağı yanında, benimsedikleri dinin medeniyetinden de beslenerek zamanının en ileri kültür seviyesine erişmişlerdi. Devrin İslam […]

Ders Notları

Batı Edebiyatı Roman Özetleri

  İspanyol Edebiyatı Cervantes ( 16. yy.) Don Kişot: Dünya edebiyatında roman türünün ilk örneği kabul edilen bu muhteşem eserde, kendini büyük bir şövalye olarak hayal eden Don Kişot’un maceralarını anlatır. Romanda yardımcısı Sanço Panza […]

Ders Notları

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Özellikleri ve Türleri

Dini-Tasavvufi anlayış, edebiyatımızda 13. asır itibariyle ağırlık kazanmıştır. Bu anlayışın genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1.Türk edebiyatında tasavvuf konusunu esas alan ve bu düşünceyi işleyen edebiyata tasavvuf edebiyatı denir. 2. Dini-Tasavvufi halk edebiyatında hece ölçüsünün yanı […]

Ders Notları

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

İslamiyetin kabulü ile özellikle aydın kesimin edebiyat anlayışında  büyük değişiklikler görülmüştür. Ancak Türk halkı, aydınların aksine geleneklerini devam ettirmiş, İslamiyet öncesi anlayışı , İslami değerlerlerle harmanlamıştır. Bu birleşmenin sonucunda Halk Edebiyatı ortaya çıkmıştır. Özellikle şiirde […]