Ders Notları

Bihter ile Emma’nın Karşılaştırması

Madam Bovary‘deki Emma ile Aşk-ı Memnu’daki Bihter’in ortak ve farklı yönleri: Halit Ziya Uşaklıgil‘in, Aşk-ı Memnu isimli romanında, Fransız yazar Gustave Flaubert’in etkileri net biçimde gözlenir. Söz konusu romanların ana karakterleri Emma ve Bihter’dir. Bu […]

Ders Notları

Romanda Anlatım Teknikleri

Anlatma Tekniği: Anlatma tekniğinde okuyucu ile eser arasına anlatıcı girer. Okuyucu hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Okuyucunun dikkati anlatıcı üzerinde yoğunlaşır. Örnek Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı iki […]

Ders Notları

Hazırlıklı konuşma nedir?

Önceden belirlenen bir konuda gerekli çalışmalar yapılarak hazırlanan konuşmalara hazırlıklı konuşma adı verilir. Hazırlıklı konuşma için araştırma, inceleme ve değerlendirme gibi ön hazırlık aşamaları gereklidir. Hazırlıklı konuşmalar, açış ve takdim konuşması, konferans, panel, açık oturum, […]

Ders Notları

Tuyuğ nedir?

  Tuyuğ sadece Türklerin kullandığı bir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki maninin karşılığı olarak klasik şiire geçmesinden meydana geldiği söylenebilir. Bu nedenle aruzla yazılmış mani olarak da bilinir. Manide olduğu gibi tuyuğlarda da genellikle cinaslı kafiye […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar

Hikâye anlatım olarak romana benzer; ama aslında onun romandan çok farklı yanları vardır. Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz.   ROMAN-HİKAYE ONLİNE TEST Hikâye türü, romandan daha kısadır. Hikâyede temel öge olaydır. Romanda ise temel öge […]

Ders Notları

Bilmece nedir?

Herhangi bir varlığın ya da nesnenin adını anmadan, özelliklerini üstü kapalı bir biçimde söyleyerek dinleyiciler tarafından o şeyin ne olduğunun bilinmesinin istendiği söz kalıplarıdır. Bilmeceler nazım ve nesir olarak yazılabilirler. Manzum olan bilmeceler hece ölçüsüyle […]

Ders Notları

Tekerleme nedir?

Anlamlı ya da anlamsız sözlerin aliterasyonlardan, secilerden, kafiyelerden yararlanarak ahenkli bir şekilde art arda sıralandığı manzum ya da mensur söz kalıplarıdır. Tekerlemeler bilmece, masal, ninni, oyun gibi birçok halk edebiyatı ürünü içinde karşımıza çıkabilir. Tekerlemelerde […]

Ders Notları

Ağıt nedir?

Genellikle ölen kişilerin ardından söylenen, bunun yanında temel sebebi ayrılık olan her olayın üstüne dile getirilen şiirlerin genel adıdır. İnsanın ölüm karşısında duyduğu çaresizliği ve korkuyu dile getirir. Ağıtlarda ölen kişinin iyiliklerinden, güzelliklerinden, geride bıraktığı […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Türkü nedir?

Türlü ezgilerle söylenen Anonim Halk Şiiri nazım şeklidir. Yapı bakımından iki bölümden oluşur. Birinci bölüm, türkünün asıl sözlerinin bulunduğu kısımdır. Buraya bent adı verilir. Her bendin sonunda tekrarlanan nakarat bölümüne de bağlama veya kavuştak adı […]

Ders Notları

Mani nedir?

Mani halk şiirinin en küçük nazım şeklidir. Yedi heceli dört dizeden oluşur. Kafiye şeması a a x a şeklindedir. Manilerin ilk iki dizesi doldurmadır, asıl söylenmek istenene hazırlık niteliği taşır. Asıl söylenmek istenen üçüncü ve […]