Ana Sayfa

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

Bu anlatım bozuklukları, sözü söyleyenin, kullandığı sözcüklerin anlamının yeterince bilmemesinden kaynaklanır. Birbiriyle ses ya da anlam yakınlığı bulunan sözcüklerden birini, diğerinin yerine kullanmak, anlatım bozukluğuna sebep olur. “Bu iki cevap arasında bir ayrıcalık göremiyorum.” cümlesinde […]

Ana Sayfa

Paragraf Sözlüğü

Türkçe sınavlarında en büyük ağırlığı “paragraf” konusu oluşturmaktadır. Çeşitli paragraf sorularında karşımıza en çok çıkan terim ve kavramları sizler için derledik. Bu kavramların anlamını bilmeden sınava girmeyin! Adaptasyon: Uyarlama Ağdalı: Anlaşılması güç, dili ağır. Ahenk: […]

Ders Notları

Sanatların Sınıflandırılması nedir?

Sanat genel olarak iki gruba ayrılır: Endüstriyel sanatlar (zanaat), güzel sanatlar. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere “zanaat” denir. Do­kumacılık, kuyumculuk, kunduracılık birer zanaattır. Edebiyat, müzik, […]

Ana Sayfa

İlk Türk Kadın Yazarlar

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrası Türk milletinin Avrupa dairesine girişi, Türk kadınının sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına imkân tanımıştır. Böylece kadın sanatkârlar da Türk edebiyatında söz sahibi olmaya başlamışlardır. […]

Ders Notları

Sözcüklerin Anlamsal Özellikleri

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Sözcükler, duyularla algılanabilen varlık ya da kavramları karşılıyorsa somut anlamlı sözcük; algılanamayan varlık ya da kavramları karşılıyorsa soyut anlamlı sözcükler olarak adlandırılır. Örneğin, Taş, ısı, ses, elektrik, koku, tat, hava […]

Ders Notları

Mecaz anlam nedir?

Mecaz Anlam Nedir? Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak, başka bir kavram (sözcük) yerine kullanılmasıyla kazandığı anlamdır. Mecazlaşan sözcük genellikle soyut bir anlam taşır. Ona pek güvenme, tabansızın biridir o. Cümlesinde “tabansız” sözcüğünün gerçek anlamı “tabanı olmayan”dır. […]

Ders Notları

Yan Anlam nedir ?

Bir sözcüğün, gerçek (temel) anlamıyla kalmayıp zamanla başka anlamlar kazanmasına anlam genişlemesi; sözcüğün, bu yolla kazandığı her bir anlama da yan anlam denir. Sözcüğün yan anlamları hem birbiriyle hem de gerçek anlamıyla şekil ya da […]

Ders Notları

Terim Anlam nedir?

Bir bilim, spor, sanat veya meslek dalında bu alanlarla ilgili özel bir anlamı karşılayan sözcüklere “terim” denir. “Kök” sözcüğünün gerçek anlamı “bitkilerin toprak altında kalan kısmı”dır. Ama sözcük hem matematikte hem dil bilgisinde yalnızca bu […]

Ders Notları

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) nedir?

Benzetme amacı güdülmeden bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Bir sözün mecaz-ı mürsel örneği olabilmesi için: Benzetme amacı olmamalı, Bir söz, başka bir söz yerine kullanılmalı, Sözcük, gerçek anlamı dışında kullanılmalı, Sözcük, aralarındaki bir […]

Ders Notları

Epik Tiyatro nedir?

Bertolt Brecht’in Marksist-Leninist anlayışla oluşturduğu, işçi emekçi sınıfına seslenen tiyatro düşüncesidir. Marksizm’in ve Leninizm’in felsefi, siyasi ilkelerini tiyatro sahnelerine yansıtmayı amaçlar. Kapitalizm ve sınıflı toplum eleştirisi yapar. Geleneksel tiyatro anlayışına karşı bir türdür. Bir olayın […]